21 december 2011

Kinderen hebben klachtrecht bij VN-Kinderrechtencomité

Kinderen en hun vertegenwoordigers kunnen dankzij een nieuw protocol een klacht indienen bij het VN-Kinderrechtencomité als hun rechten, vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag of andere facultatieve verdragen, geschonden worden. Dat staat in het derde facultatieve protocol bij het Kinderrechtenverdrag.
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het protocol over de instelling van een communicatieprocedure op 19 december aangenomen.
Kinderen en hun vertegenwoordigers kunnen pas klagen als de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Het protocol treedt pas in werking drie maanden na ratificatie door tien landen.

Bron: Verenigde Naties; Defence for Children International Nederland

19 december 2011

Utrecht wil pilot opvang kwetsbare buitenlandse daklozen


15-12-2011
Utrecht wil een pilot starten met aparte opvang voor buitenlandse dakloze individuen in schrijnende omstandigheden met vaak medische en psychische problematiek. Het gaat hierbij om burgers uit landen in Midden- en Oost-Europa en mensen zonder verblijfsvergunning (ongedocumenteerden). Deze specifieke aanpak moet de huidige druk op de maatschappelijke opvang aanzienlijk verminderen. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Een groeiende groep kwetsbare personen of gezinnen zonder verblijfsvergunning verblijft op straat. Los van de humane problematiek leiden rechterlijke uitspraken en ook de zogenoemde EU-terugkeerregeling tot de conclusie dat de overheid en ook lokale overheid er niet aan ontkomt om deze mensen met ernstige medische of psychiatrische problemen of gezinnen met jonge kinderen, onder bepaalde omstandigheden, tijdelijk opvang te bieden. Om deze redenen stelt het college nu voor om voor dakloze individuen in schrijnende omstandigheden een aparte opvangvoorziening te organiseren. De gemeente vindt de opvang van zowel dakloze EU-onderdanen als ongedocumenteerden primair een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid en zal daarom hierover ook overleg zoeken met het kabinet.

De aanpak voor de vreemdelingen afkomstig uit de Europese Unie wordt uitgevoerd door de Poolse organisatie Barka. Door voormalig Poolse daklozen (peers) in combinatie met maatschappelijk werker in te zetten, wordt het vertrouwen van de doelgroep makkelijker gewonnen en daarnaast is er geen taalbarrière. De peers gaan actief op zoek naar de doelgroep in nauwe samenwerking met de bestaande daklozeninstellingen met als doel de daklozen weer aan het werk of naar het land van herkomst te begeleiden. In Engeland is deze aanpak zeer succesvol gebleken en zijn in vier jaar tijd 1500 EU onderdanen teruggeleid naar de landen van herkomst in Oost-Europa.

Utrecht gaat voor de zeer kwetsbare mensen op straat zonder verblijfsvergunning gebruik maken van het landelijk project Medische Opvang Ongedocumenteerden in Amsterdam. Daar worden een aantal ongedocumenteerden met psychische problemen opgevangen, die begeleid worden richting een verblijfsvergunning, terugkeer of reguliere opvang van de rijksoverheid. Hierbij wordt samengewerkt met Amsterdamse GGZ instellingen. Verder worden in Utrecht ook een aantal plekken gerealiseerd door tijdelijke opvang in huizen. Dit wordt uitgevoerd door Fanga Musow, een Utrechtse particuliere organisatie die nu ongedocumenteerde vrouwen en kinderen opvangt.

Het is de bedoeling dat de pilot, na instemming van de gemeenteraad, start op 1 april 2012 en anderhalf jaar duurt tot 1 oktober 2013. De pilot wordt gedurende de periode intensief gemonitord en in de zomer van 2013 vindt een evaluatie plaats.

www.utrecht.nl

14 december 2011

Femke Halsema leerstoel Vrede van Utrecht: betekenis van communicatietechnologie en social media voor mensenrechten en democratie


Opiniemaker en oud-politicus Femke Halsema bekleedt in het voorjaar van 2012 de Vrede van Utrecht Leerstoel bij het Centre for the Humanities aan de Universiteit Utrecht. Als gasthoogleraar houdt zij zich bezig met de betekenis van communicatietechnologie en social media voor mensenrechten en democratie.

Internettechnologie en social media brengen grote veranderingen teweeg in de internationale verhoudingen, zo hebben bijvoorbeeld Wikileaks en de Arabische lente onlangs weer duidelijk laten zien. Het internet verbindt mensen wereldwijd aan informatie en kennis en het verbindt ze op een nieuwe manier aan elkaar. Dat heeft een keerzijde: social media maken burgers bijvoorbeeld kwetsbaar voor meekijkende regimes en inlichtingendiensten.

Vragen waar Halsema zich gedurende haar gasthoogleraarschap in Utrecht mee bezig zal houden zijn: Kunnen communicatietechnologie, internet en social media een belangrijke rol spelen bij de bescherming van de mensenrechten en in het ‘bewapenen’ van mensen tegen onderdrukking en geweld? Kan ‘diplomacy 2.0’ de toekomst hebben? Zijn social media en initiatieven als crowdsourcing en crowdfunding blijvend en duurzaam en kunnen ze betekenis hebben voor kwetsbare burgers in opkomende economieën?

De thema’s sluiten nauw aan bij de onderwerpen van het Centre for the Humanities en de Vrede van Utrecht-leerstoel, waaronder sociale duurzaamheid, culturele participatie en verantwoordelijk burgerschap.
Bekijk het programma.

Femke Halsema heeft een lange staat van dienst als politicus en opiniemaker. Vanaf 1998 tot en met 2010 was ze lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks, vanaf november 2002 was ze fractievoorzitter. Daarvóór werkte ze onder meer bij de Wiardi-Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) en politiek-cultureel centrum De Balie. Ze is alumnus van de Universiteit Utrecht, waar ze in 1993 als jurist afstudeerde.

Sinds ze begin 2011 afscheid nam van de politiek, is ze actief als onafhankelijk publicist, televisiemaker en consultant. Naast essays en columns heeft ze diverse boeken op haar naam staan. Haar recentste bundel, Zoeken naar vrijheid (2010), is een verzameling essays over de niet aflatende strijd voor vrijheid van meningsuiting en participerend burgerschap in de globaliserende wereld

Bron: www.uu.nl

06 december 2011

Burgers op de bres voor privacybescherming


Aanvang: 14:30
Toegang: € 7,50

€ 5,- (studenten en leden van het Humanistisch Verbond)


De stichting Bescherming Burgerrechten houdt een debat over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Peter Hustinx (voorzitter van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming), bespreekt recente ontwikkelingen in het Europese toezicht en gaat daarbij in op het belang van burgeractivisme onder de titel 'het controle complex'. Sophie in 't Veld (lid van het Europees parlement voor D66) heeft het over de ‘tekortkomingen in privacybescherming' en Miek Wijnberg (Burgerrechtenvereniging Vrijbit) presenteert ‘De slimme energiemeter', een praktijkvoorbeeld van burgeractivisme. Jit Peters (em. Hoogleraar staats- en bestuursrecht) belicht het perspectief van ‘een waakhonddemocratie'.

Deze discussie is hard nodig, want er lijkt iets fundamenteel mis met de manier waarop de bescherming van dit grondrecht georganiseerd. Er is het College Bescherming Persoonsgegevens, maar deze waakhond laat zelden zijn tanden zien. Overheden lijken er vaak belang bij te hebben de levens van burgers minutieus in kaart te brengen. Het is alleen al om die reden de vraag of de bescherming van onze grondrechten bij het staatsapparaat in goede handen is. We stapelen ‘toezicht op toezicht' en het is twijfelachtig of deze reflex verstandig is. Immers, de nieuwe superinspecteurs kunnen op hun beurt evengoed weer falen. En wie controleert dan de controleurs? Is er een alternatief voor overheidstoezicht; kan een burgerinitiatief deze rol vervullen? Heeft zoiets kans van slagen? Kan de civil society de bereidheid en de middelen mobiliseren om de rol van alerte waakhond op zich te nemen? Valt er handen en voeten te geven aan een waakhonddemocratie, zoals Jit Peters heeft betoogd? Hoe kan de ernst van de zaak beter voor het voetlicht worden gebracht? Hoe kan een vruchtbare grond voor burgeractivisme worden bevorderd?

Dankzij de samenwerking met Felix Meritis en het Humanistisch Verbond zullen deze middag even deskundige als bevlogen sprekers een voorzet geven. Het debat en de ronde tafeldiscussie worden geleid door Willem Trommel, Hoogleraar Beleids- en Bestuurswetenschap aan de Vrije Universiteit. Hij staat ervoor in dat veel ruimte is voor inbreng vanuit het publiek.

Programma
14.30 opening door Bart Nooitgedagt
14.45 introductie: Willem Trommel en sprekers: Peter Hustinx en Sophie in't Veld
15.40 Pauze
16.00 Miek Wijnberg en Jit Peters
16.25 discussie met aftrap van Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond

Jongerenlintje 2011 uitgereikt


Op zaterdag 19 november 2011 reikte de burgemeester van Utrecht het Jongerenlintje uit aan vijf Utrechtse jongeren, die zich op bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. De uitreiking van de Jongerenlintjes vond plaats ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van het Kind.

Een deskundige jury heeft de inzendingen beoordeeld en unaniem besloten het Jongerenlintje toe te kennen aan:

Ayoub Ahdoubi (10) is vrijwilliger in bouwspeeltuin De Albatros in Vleuterweide, waar hij allerlei klusjes en reparaties voor zijn rekening neemt. Ook helpt hij als toezichthouder.
Dani van Rossum (12) hij houdt zich als vrijwilliger in bouwspeeltuin De Albatros bezig met het organiseren van activiteiten en evenementen. Verder regelt hij allerlei zaken voor de speeltuin.
Rick Lancee (13) ondersteunt als vrijwilliger in bouwspeeltuin De Albatros bij evenementen. Daarnaast neemt ook Rick allerlei klusjes voor zijn rekening.
De tweelingzusjes Sanaa Rouas en Meryem Rouas (14). Zij zetten zich als vrijwilliger in voor bouwspeeltuin Fort Luna in Lunetten. Bovendien zijn zij actief voor de kinderraad en de kindervrijmarkt in Lunetten.

www.utrecht.nl

05 december 2011

Small places: The home-coming of human rights


Hoogleraar Sociologie van de mensenrechten houdt oratie

'Mensenrechten zijn ook in Nederland voor verbetering vatbaar'
Mensenrechten moeten een belangrijker rol spelen als maatstaf voor beleid in Nederland zelf. Dit stelt prof.dr. Barbara Oomen op 2 december, aan de vooravond van de dag van de rechten van de mens op 10 december, in haar inaugurele rede aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar sociologie van de mensenrechten. In haar rede gaat Oomen in op de wijze waarop Nederland met mensenrechten omgaat: ons land tekent tal van verdragen, maar op de naleving daarvan in Nederland is wel wat af te dingen.
Bij mensenrechten denken veel Nederlands aan het buitenland, bij ons is immers alles goed geregeld. “Toch”, zo stelt Oomen, “kunnen de universele rechten uit internationale verdragen belangrijke toetsstenen voor het Nederlands beleid zijn.” Als voorbeeld noemt zij het huiselijk geweld. In Nederland komt dit relatief veel voor. Tegelijkertijd heeft ons land internationaal afgesproken om huiselijk geweld te voorkomen, onderzoeken en bestraffen.

Mensenrechten in Nederland
In haar inaugurele rede laat Oomen zien hoe nadrukkelijk het belang van mensenrechten groeit in de wereld. Ze noemt in dit verband het recht op onderwijs, dat leidt tot een afdwingbaar recht op basisonderwijs. Daarnaast de talrijke mensenrechtencomités, die overal ter wereld verschijnen. Inmiddels zijn er meer dan honderd van dit type instellingen. En Nederland? Het beleid in ons land staat in enkele gevallen op gespannen voet met verdragen die we zelf hebben ondertekend. Oomen noemt als voorbeelden discriminatie, waaronder de islamofobie, de integratietest, segregatie in wijken en scholen en de gebrekkige arbeidsparticipatie van vrouwen. Als Nederlanders worden aangesproken op de verdragen die ons land heeft ondertekend, maar onvoldoende uitvoert, dan leidt dit niet zelden tot ergernis.

Mensenrechteninstituut
Toch is dit niet het hele verhaal. Een stad als Utrecht heeft zich uitgeroepen tot mensenrechtenstad. Na 18 jaar wachten krijgt ook Nederland een mensenrechteninstituut. “Maar”, zo betoogt Oomen “in Nederland zouden de afspraken die Nederland internationaal maakt over wat wezenlijk is voor de menselijke waardigheid veel meer als toetssteen voor het binnenlands beleid moeten gaan gelden.”

Lees hier de oratie.

bron: www.uu.nl

01 december 2011

ACTIVITEITEN WERELD AIDS DAG 2011Op donderdag 1 december is het Wereld Aids Dag. Die dag staat de strijd tegen aids overal ter wereld in de schijnwerpers. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor de aidsproblematiek en opgeroepen tot meer solidariteit met mensen met hiv en aids. Ook in Nederland zijn er veel initiatieven, evenementen en acties. Thema is dit jaar: It Takes a Village to Fight HIV/AIDS

Klik hier voor meer informatie over het programma.
bron: www.stopaidsnow.nl

WomenSpeak! Na performance Lana Nasser 10 december


Kosmopolis Utrecht organiseert op 10 december 2011 een WomenSpeak! in Theater Kikker na afloop van de performance van de Jordaans-Amerikaanse kunstenaar Lana Nasser. Zij treedt op in het kader van de derde editie van het Festival Dancing on the Edge. Tijdens de debatreeks WomenSpeak! komen kunst, politiek, wetenschap en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact en gaan vervolgens nieuwe allianties aan.Lana Nasser zal in Utrecht optreden op de Dag van de Mensenrechten. Op deze datum worden overal ter wereld manifestaties georganiseerd, omdat op 10 december 1948 door de VN de Universele verklaring voor de rechten van de mens werd aanvaard. Nasser is in Jordanië een belangrijk actrice, danseres, toneelschrijver en vertaler. Ze heeft haar nieuwe voorstelling In the Lost and Found inmiddels uitgevoerd in Amman (Jordanië), New York en Luxemburg. Nasser geeft in Jordanië leiding aan een programma voor vrouwen om het 'denken en handelen vanuit eigen kracht' te versterken door het gebruik van creatieve zelfexpressie. Zij is ook een mede-oprichter van Aat Network, een platform voor vrouwelijke kunstenaars dat op 8 maart 2010 in Amman werd opgericht.

'Ik was niet altijd een vrouw, een Arabier of een moslim. Die dingen kwamen pas met de tijd.' In een krachtig politiek statement verandert Lara Nasser tijdens haar performance van vrouw naar man, van slachtoffer naar onderdrukker, van volwassene naar kind, van menselijk wezen naar elementen van de natuur. Zij slaagt er in brandende kwesties in de Arabische wereld te verklaren door verhalen te vertellen, karakters te verbeelden en dansen uit te voeren. Als onafhankelijk onderzoeker, schrijver, uitvoerend kunstenaar en pedagoog voelt Nasser zich niet uitgedaagd door haar geslacht, maar voelt zich er door gesterkt.

Nasser zegt een brug te willen zijn tussen de twee culturen die haar identiteit vormen. Ze wil de verbeelding in haarzelf en anderen laten ontwaken om grenzen van taal, cultuur, en interpunctie te overstijgen, het 'heilige vrouwelijke' herstellen en gewoon vrij te zijn. Tijdens haar performance gebruikt Nasser een inventieve mix van Engels en Arabisch teksten in combinatie met beweging. Het resultaat is een veelzijdig, gevoelig en met zorg vervaardigde voorstelling.

Het debat wordt georganiseerd door Kosmopolis Utrecht en het Centre for the Humanities in samenwerking met Dancing on the Edge.

Programma
20:00 - 21.00 uur: Lana Nasser: In the Lost and Found
21.00 – 21:30 uur: Debat WomenSpeak!
Datum: zaterdag 10 december 2011
Locatie: Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht
Toegang debat: gratis
WomenSpeak | Dancing on the Edge | Theater Kikker

30 november 2011

'EU-landen moeten alleenstaande moeders meer helpen'

EU-lidstaten moeten meer doen om alleenstaande moeders te helpen. Dat staat in een niet-bindende resolutie die het Europees Parlement eind oktober heeft aangenomen.
In de resolutie wordt gepleit voor speciale opvoed- en ouderschapscursussen voor alleenstaande moeders. Daar kunnen zij leren hoe zij als alleenstaande ouder werk en opvoeding goed kunnen combineren. Ook schetst de resolutie maatregelen voor werkende alleenstaande moeders. Zo wordt gepleit voor voldoende betaalbare kinderopvang met openingstijden die met een voltijdbaan te combineren zijn, flexibilisering van arbeidstijden en uitbreiding van telewerkmogelijkheden. Verder staan in de resolutie maatregelen om sociale uitsluiting en armoede van alleenstaande moeders te voorkomen, zoals voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen en toezicht op de betaling van alimentatie.

Bron: Nieuwsbrief Jeugd, Nederlands Jeugdinstituut

23 november 2011

Nederland krijgt een mensenrechteninstituut


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarin het College voor de rechten van de mens wordt opgericht. Met de oprichting van dit College geeft Nederland uitvoering aan de in internationaal verband nagestreefde oprichting van een onafhankelijk instituut voor de rechten van de mens in elk land. De Commissie gelijke behandeling zal opgaan in het nieuw op te richten College voor de rechten van de mens. De huidige taken van de Commissie gelijke behandeling gaan ongewijzigd over naar het nieuwe instituut.

Nu het wetsvoorstel is aanvaard, kan de werving starten voor leden van de raad van advies en vervolgens voor de leden en medewerkers van het College. Naar verwachting zal het College voor de rechten van de mens in de tweede helft van 2012 zijn werkzaamheden starten.

Met dit onafhankelijke instituut ontstaat samenhang en een centraal aanspreekpunt voor Nederlandse en internationale organisaties die actief zijn op het terrein van mensenrechten. De nieuwe organisatie heeft tot doel de rechten van de mens, waaronder het recht op gelijke behandeling, in Nederland te beschermen en de naleving daarvan te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, door aanbevelingen te doen en door voorlichting te geven. De nieuwe organisatie krijgt ook de taak om te oordelen op basis van de gelijkebehandelingswetgeving. Deze taak is momenteel belegd bij de Commissie gelijke behandeling.

Nederland komt met dit besluit de toezegging aan de Verenigde Naties en de Raad van Europa na om een nationaal mensenrechteninstituut op te richten. Hierdoor komt Nederland in aanmerking voor de A-status (de hoogste status) op het gebied van mensenrechten.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Nacht van de Rechtsstaat 2011

Vandaag is de Nacht van de Rechtsstaat! Na het grote succes van de eerste editie van de Nacht van de Rechtsstaat in 2010, organiseren FORUM en Felix Meritis dit jaar opnieuw de Nacht in alle zalen van Felix Meritis, met lezingen, debatten en een Vrijdenkersruimte. Meer dan dertig sprekers gaan met elkaar in gesprek over de betekenis en inrichting van de rechtsstaat.

Datum: Vrijdag 25 november 2011
Tijd: 20.00 tot 02.00 uur
Locatie: alle zalen van Felix Meritis
Toegang: € 10,-

Bestel hier kaarten (bij online kaartverkoop en tickets bij Free Record Shop worden administratiekosten in rekening gebracht). Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de kassa van Felix Meritis.

Georganiseerd door FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken en Felix Meritis, Europees Centrum voor Kunst, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie > Online partner Felix Meritis: http://felix.mailotron.com/lt/t_go.php?i=331&e=ODE2MjA2&l=-http--www.felix.meritis.nl

DAG VAN DE VERONTWAARDIGING

Over de hele wereld worden mensen gemobiliseerd om de straat op te gaan. Bij de Ocuppy kan iedereen zijn eigen stem laten horen om samen een geheel te vormen. Hierdoor geïnspireerd komt ‘Hete Herfst’ aanstaande zondag, 20 november met de Dag van de Verontwaardiging op de Dam in Amsterdam. De Dag van de Verontwaardiging is geen normale manifestatie. Er is een spectaculair programma, veel kunst, en volop de gelegenheid om met andere bezoekers in gesprek te gaan en zelf acties uit te voeren. Iedereen die iets wil doen is welkom! Vanaf 14:00 zijn er sprekers, maar ook muziek, artiesten, kunstenaarsinitiatieven en podia voor spontane sprekers. Dit protestival mag je echt niet missen!

Bevestigde namen: Freek de Jonge, Def P, Vincent Bijlo, 100% Isis, Ome Ad komt met een kookeiland op de Dam. Pete Philly. De komende week zullen we steeds wat meer bekend maken via de site: www.heteherfst.nl.

"Hete herfst wil bestaande organisaties samenbrengen. Op de dag verwachten we onder andere de deelname van Milieudefensie, Abvakabo FNV, PvdA, SP, de Schoonmakersbond, Rekening Retour, Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Walk of Shame, Terug naar de Bossen en Plein der Beschaving. De volledige lijst aan ondersteunende organisaties staat op *tromroffel* www.heteherfst.nl!

Helpen met de organisatie? DEEL OP FACEBOOK en TWITTER (#heteherfst).

14 november 2011

Palestijnse Filmdag op 26 novemberDe Vrienden van Sabeel vertonen in samenwerking met het Louis Hartlooper Complex en Palestine Link de documentaire Budrus.

In deze film zien we de Palestijnse Ayed Morrar strijden voor het behoud van zijn dorp Budrus, dat dreigt te bezwijken onder de Israëlische Muur. Morrar verbindt Fatah- en Hamasleden en Israëli’s in hun vreedzame strijd. Zonder te zwelgen in ellende of de vrede te romantiseren, laat Budrus het succes zien van deze vredestichter in de Palestijnse gemeenschap.

De film kreeg een eervolle vermelding op het filmfestival van Berlijn.

Voorafgaand aan Budrus wordt een korte inleidende video vertoond waarin filmmaakster Julia Bacha vertelt over haar ervaringen rond het maken van deze film. Na afloop van de film is er gelegenheid tot nagesprek, eerst onder leiding van Ghada Zeidan, voorzitter van Palestine Link, en vervolgens informeel, onder het genot van een broodje, thee en koffie.

Datum: zaterdag 26 november
Locatie: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht, Zaal 2
Programma:
10.30 – 11.00 uur Inloop met koffie/thee in het Café
11.00 – 12.30 uur Vertoning BUDRUS in Zaal 2
12.30 – 13.00 uur Nagesprek in Zaal 2
13.00 – 14.00 uur Napraten en broodje met koffie/thee in het Café
Kosten: € 10,00

Reserveren vanaf 1 november. Online: www.hartlooper.nl of telefonisch: 030 2320450

Faith-based organisations and social exclusion in the NetherlandsIn september verscheen het rapport 'Faith-based organisations and social exclusion in the Netherlands' van het Verwey-Jonker Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksrapport bevat de resultaten van het Nederlandse deelonderzoek binnen het Europese project FACIT- 'Faith-based organisations and social exclusion in European cities'. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Europese Commissie en is uitgevoerd in zeven landen: België, Duitsland, Nederland, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het Nederlandse onderzoek gaat in op de rol van levensbeschouwelijk geïnspireerde initiatieven (met een christelijke, islamitische of joodse achtergrond) op landelijk niveau en in de steden Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. Er vonden interviews plaats met 84 organisaties.

Het rapport concludeert onder andere dat dienstverlenende organisaties en gemeenschappen met een levensbeschouwelijke achtergrond een aanvullende rol vervullen in het bestrijden van sociale uitsluiting in Nederland. Ze zetten zich in voor armoedebestrijding, opvang en re-integratie van kwetsbare burgers, bieden (informele) zorg, bevorderen ontmoeting en contact in buurten en stimuleren deelname aan de samenleving. En ze signaleren de gaten in de officiële vangnetten.

Meer informatie vindt u op de website van Kerk in Actie.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.

08 november 2011

Nieuws uit het Fort van de Democratie


  • De voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland, Leonard Geluk, bracht onlangs een werkbezoek aan het Fort van de Democratie. Jaarlijks bezoeken meer dan 2.000 studenten van ROC Midden Nederland, van diverse studierichtingen en niveaus, het Fort voor een interactief programma over burgerschap. Meer informatie.

  • I.s.m. de Vrede van Utrecht 1713-2013 staat de tentoonstellingstrailer de Vrede Express tot 7 januari 2012 in Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Jongeren vanaf 10 jaar “maken vrede” door democratie en burgerschap te onderzoeken. Meer informatie.

  • Tijdens de Open Dag in het Herinneringscentrum Fort De Bilt overhandigde René van der Velden namens het DELA Fonds een cheque van € 50.000 om de komende drie jaar groepsbezoeken te organiseren. Meer informatie.

31 oktober 2011

2-6 november IMPAKT FestivalOp 2 november gaat het IMPAKT festival van start met een mooi programma.


We live in an information society in which data has become a commodity and is being stored and distributed in an increasingly massive manner. But how much do we need and want to know? When is it mandatory to have total transparency and when is it better to refrain from making data accessible at all or in a limited way only? How are privacy, efficiency and security balanced in this respect?


These questions which relate to the essence of our present information society, are the main focus of the Impakt Festival 2011. With lectures, presentations, film screenings, concerts and workshops, the festival highlights several aspects of this debate and the often conflicting interests of the numerous parties involved.

Meer informatie over het festival en de vele activiteiten is te vinden op de website.

CFH-symposium 4 november26 oktober 2011

Kennisatelier Participatie van vluchtelingen - Nicis Institute
Veel vluchtelingen zijn goed opgeleid. Hun potentieel is groot, maar hoe boren we dit aan? Uit het SCP-rapport ‘Vluchtelingengroepen in Nederland’ bleek eerder dit jaar dat de participatie van vluchtelingen achterblijft bij die van andere Nederlanders. Nu budgetten voor inburgering en re-integratie steeds krapper worden, is het een ware uitdaging om de participatie van vluchtelingen te vergroten.

Tijdens het Kennisatelier Participatie van vluchtelingen zullen we nieuwe wegen verkennen om de positie van vluchtelingen te verbeteren. Dit doen we met medewerking van het SCP, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Regioplan en de Gemeente Amersfoort. Een van de sprekers is Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER).

Gedurende het kennisatelier komen de volgende vragen aan de orde:

Welke mogelijkheden hebben beleidsmakers en professionals om binnen het huidige beleid de maatschappelijke positie van vluchtelingen te versterken?

Welke best practices zijn er?

Welke rol kunnen maatschappelijke organisaties, vluchtelingenorganisaties en bedrijfsleven spelen in het vergroten van de participatie van vluchtelingen?


Naast een plenaire zitting met interessante sprekers en debat, heeft u de mogelijkheid om in een van de workshops dieper in te gaan op een specifiek thema; beleid, werkgelegenheid of gezondheid.

Programma

13.00 – 13.30 Inloop
13.30 – 13.35 Introductie dagvoorzitter Pieter Hilhorst

13.35 – 13.45 Opening door Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort
13.45 – 13.55 Sepehr Joussefi, voormalig UAF Student

column
13.55 – 14.15 Jaco Dagevos, SCP

Presentatie ’Vluchtelingengroepen in Nederland’
14.15 – 14.35 Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER

Over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de noodzaak al het beschikbare talent in ons land te benutten

14.35 – 15.00 Vraaggesprek met vluchtelingenorganisaties over de bevindingen in het SCP-rapport

15.00 - 15.15 Pauze

15.15 – 16.30 Workshops

- Beleid

- Werkgelegenheid

- Gezondheid

16.30 – 17.00 Opbrengsten o.l.v. dagvoorzitter Pieter Hilhorst
17.00 Afsluiting
17.00 – 18.00 Borrel

Praktische informatie
Datum:

Woensdag 7 december 2011
Locatie:

Stadhuisplein 7, Amersfoort
Doelgroep:

Dit kennisatelier is bedoeld voor beleidsmakers en -adviseurs uit de steden en het Rijk. Ook andere partijen die zich bezighouden met vluchtelingen zijn van harte welkom. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend.

Contactpersoon:

Jeroen Korthals

25 oktober 2011

Week Zonder Geweld 2011De Week Zonder Geweld (WZG) van 25 november - 1 december 2011 is een week waarin door vele verschillende organisaties activiteiten worden georganiseerd om de aandacht te vragen voor de strijd tegen geweld. Iedere organisatie richt zich daarbij op hun eigen doelgroep. Door al deze activiteiten bereiken de participerende organisaties en YWCA (de initiatiefnemer) met de Week Zonder Geweld een breder publiek, waardoor wereldwijd wordt gewerkt aan een grotere bewustwording.

25 november is door de VN uitgeroepen als internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Daarom wordt jaarlijks rondom deze dag de Week Zonder Geweld georganiseerd.

YWCA is initiatiefnemer van de Week Zonder Geweld en partner van de WE CAN campagne.

28ste Pacificatielezing - zaterdag 12 november 2011
'Een maatschappelijke Bermudadriehoek':
universalisme - diversiteit - vermenging

Grote Kerk Breda - 15.00u


Black hair-event in AAMU tijdens Museumnacht 2011

Een maanloze en de donkerste nacht van het jaar vallen dit jaar op 29 oktober 2011. Dan openen tien musea in het Utrechtse Museumkwartier hun deuren. Tijdens de Museumnacht 2011 kan iedereen in het Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst (AAMU) meedoen aan Mirror Mirror, The Black Hair Experience. Tijdens dit tweede Black Hair-evenement van Kosmopolis Utrecht en Quinsy Gario kun je gratis een uitgebreid haaradvies of nieuwe look krijgen. De aanwezige kappers zijn gespecialiseerd in sterk krullend kroeshaar, maar ook rood haar, blonde krullen of bruine dreads kunnen onder handen worden genomen. Filmmaker/ performer/ theatermaker Quinsy Gario zal de bezoekers in de kappersstoel ter plekke enkele vragen over hun haar stellen. Ook word er een slampoetry performance uitgevoerd door vier dichters/slampoets, onder wie poetrypusher Logos en poetryslammer Seckou (Antwerpen).

Tussen de kunstwerken van Be My Guest is er een optreden van singer/songwriter Case Mayfield, die intelligente, gepassioneerde, breekbare gitaarsongs met folkinvloeden ten gehore brengt. In het museumcafé kun je op adem komen met een glas wijn of bier uit Australië. Tenminste als dj Krautpleaser je niet de dansvloer opzuigt met een aanstekelijke mix van grote namen uit de Australische en Aboriginal muziekscene. Tijdens de dj-set Burning The Midnight Oil speelt muzikant Michiel Teijgeler op een didgeridoo.

De Utrechtse museumnacht valt dit jaar samen met de Nacht van de Nacht, een initiatief waarmee aandacht voor de schoonheid van de donkere nacht wordt gevraagd. Aan de Museumnacht 2011 nemen naast het AAMU deel: Centraal Museum, Domtoren, Geldmuseum, Het Utrechts Archief, Museum Catharijne Convent, Museum Speelklok, Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht, Spoorwegmuseum en het Universiteitsmuseum.

Mirror Mirror - the Black Hair Experience
Datum: 29 oktober 2011
Locatie: AAMU, Oudegracht 176, 3511 NP Utrecht
Tijd: 20:00 – 02:00 uur
Toegang Museumnacht 2011: passe-partout in voorverkoop € 12,50, avondkassa: € 15,-.

24 oktober 2011

Avicennaprijs 2011

Het bestuur van de Stichting Avicenna heeft in het voorjaar 2011 een oproep gedaan om personen, organisaties of projecten die in de afgelopen periode hebben bijgedragen aan een wezenlijke verbetering van de zorg aan allochtonen voor de prijs voor te dragen. De deadline voor het indienen van voordrachten is inmiddels gepasseerd.

Bij de beoordeling zijn de volgende criteria in beschouwing genomen:
- genomineerde is werkzaam in de gezondheidszorg in Nederland;
- levert een duidelijke bijdrage aan verbetering van zorg-, hulp- en dienstverlening aan allochtonen, waardoor gezondheidsverschillen verminderen;
- de gehanteerde methodiek is innovatief en actueel;
- de activiteiten hebben een uitstraling binnen de eigen sector en/of naar andere sectoren; de resultaten zijn duurzaam en overdraagbaar.

De Avicennaprijs zal op 1 november 2011 worden uitgereikt tijdens de conferentie "Het heft in eigen handen", georganiseerd door Pharos en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
Zie: http://www.avicennaprijs.nl/Avicennaprijs2011.php

Conferentie Pharos en RV: Het heft in eigen handen
Graag attenderen wij u op de conferentie van Pharos en RVZ 'Het heft in eigen handen' d.d. 1 november 2011.


U kunt hier: klikken voor het volledige programma, de inhoud van de verschillende workshops en de routebeschrijving.


Mocht u zich willen opgeven en u heeft dit nog niet gedaan, dan is het mogelijk u hier (naar beneden scrollen) aan te melden.

U kunt hier tevens uw voorkeur voor de te volgen workshop aangeven.

Doet u dit s.v.p. uiterlijk 29 oktober a.s.Wij hopen u op 1 november a.s. te kunnen verwelkomen!

21 oktober 2011

The story of Human Rights

The Universal Declaration

Framing multicultural issues in terms of human rights: solution or problem?

http://ec.europa.eu/ewsi/en/events/details.cfm?ID_ITEMS=23545

Venue: Achter Sint Pieter 200, Utrecht
Organiser: Rechtstheorie
Website: http://rechtstheorieuu.blogspot.com/

Building further on our special issue of the Utrecht Law Review of June 2010 called ‘Human rights law as a site of struggle over multicultural conflicts; Comparative and multidisciplinary perspectives’, we at Legal Theory in Utrecht felt the need to address the question: Which role human rights play in framing specific multicultural issues? Take for example the refusal to shake hands with the other sex. This ‘problem’ can easily be resolved, as often happens, in an informal and pragmatic manner. It can however also be framed in terms of ‘reasonable behaviour of an employee’, but just as well, it seems, in terms of a ‘horizontal working of human rights’: ‘freedom of speech/expression’ or ‘freedom of religion’ vs ‘non discrimination’ and ‘gender equality’. We want to investigate whether it makes a difference (for whom, in what sense?) to frame an issue one way or the other, and what the role is that the (human rights) law itself plays.

Aftrap landelijke Fairtrade week op vrijdag 28 oktober in Utrecht.

http://www.utrechtfairtrade.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=59&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=29


Om 15 uur geven Mirjam de Rijk, Jan Pronk en Agnes Jongerius (laatste 2 zijn juryleden van de landelijke fairtrade campagne) de aftrap van de actie 'Fairtrade Verlanglijstje'.  Met deze actie worden alle Nederlanders opgeroepen om hun fairtrade wensen in te vullen op https://webmail.utrecht.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.fairtradeverlanglijstje.nl

Tijdens de intocht van Sinterklaas in Dordrecht op 12 november wordt het Fairtrade Verlanglijstje van Nederland in ontvangst genomen door... Sinterklaas! 

Iedereen is van harte welkom op vrijdag 28 oktober om 15uur (tot 15.30u) op de Stadhuisbrug (bij slecht weer: perskamer stadhuis).

Forum: Peace, Brokering and Cultural Diplomacy

http://www.uu.nl/faculty/humanities/NL/centreforthehumanities/nieuws/Pages/20111114cfh-forum.aspx
In this forum, featuring third Treaty of Utrecht professor and former minister of foreign affairs Frans Timmermans and current Treaty of Utrecht professor Martti Koskenniemi, will discuss the protests against social and economic inequality, corporate greed, and the influence of corporate money and lobbyists, organized via social media. If you send us your questions about this topic in advance via e-mail or Facebook, they will be discussed elaborately in the forum.
date:14/11/2011
time:15.00-18.00
location:Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht.

Martti Koskenniemi: Inaugural lecture "History of International law - Dealing with Eurocentrism"For each Treaty of Utrecht visiting professor, the Centre for the Humanities and the Treaty of Utrecht jointly organize an Inaugural Lecture. This semester's Treaty of Utrecht visiting professor, Martti Koskenniemi, will address the issue of Eurocentrism in international law during his Inaugural lecture. 
date :16/11/2011
time:16.00-17.00
location:Aula, Academiegebouw, Domplein, Utrecht

19 oktober 2011

Jong, recht op vrijetijdsactiviteiten en gezondheid

In heel Europa wordt deze week de Week van de Mensenrechten gevierd. Ook de stad Utrecht en de wijk Zuilen doen mee.

In de Week van de Mensenrechten gaan we ontdekken hoe jongeren in Utrecht met verschillende achtergronden het Recht op Vrijetijdsactiviteiten beleven.

We ontmoeten vandaag Silvana uit Irak . Zij is nog maar kort in Nederland en heeft nog niet de gelegenheid gehad om hobby's uit te oefenen, ze gaat nu samen met Utrechtse jongeren ontdekken wat ze leuk vindt.


Voor meer informatie over het project: http://www.pharos.nl

15 oktober 2011

Afsluitende avond Week van de Mensenrechten

Op 14 oktober 2011 vond de slotavond van de Week van de Mensenrechten plaats in Huis aan de Werf. Tijdens de avond werd de voorstelling 'Rechter kan niet' vertoond en werden tevens prijzen uitgereikt voor de beste activiteiten in de week.
Hieronder een impressie in beelden (Foto's gemaakt door Jarno Dekker) :


13 oktober 2011

Nachtwandeling Vluchtelingen 13 oktober 2011


Jong, recht op vrijetijdsactiviteiten en gezondheid

In heel Europa wordt deze week de Week van de Mensenrechten gevierd. Ook de stad Utrecht en de wijk Kanaleneiland doen mee. In de Week van de Mensenrechten gaan we ontdekken hoe jongeren in Utrecht met verschillende achtergronden het Recht op Vrijetijdsactiviteiten beleven. We ontmoeten Mahamud uit Kenia. Hij is nog maar kort in Nederland en voor hem is, in tegenstelling tot veel Nederlandse jongeren, het uitoefenen van vrijetijdsactiviteiten niet iets vanzelfsprekends. Mahamud maakt zelf rap en wil graag zien wat andere rappers doen.


Meer informatie over dit initiatief op de website van Pharos.

'Coming-out dag' in Utrecht

Op 11 oktober werd in Utrecht uitgebreid stilgestaan bij de jaarlijkse coming-out dag. 's Morgens was er een 'roze' ontbijt met burgemeester, raadsleden en roze organisaties. 's Middags was er een grote werkconferentie over 'homo zijn op school'.Verslag van RTV Utrecht over het roze ontbijt.

Eerste editie nieuwsbrief Utrecht Fairtrade

In de afgelopen periode is er veel gebeurd op het gebied van fairtrade. Op 4 juni kregen wereldwijd 7 steden de titel uitgereikt. Een van deze steden was Delft, de 16e Fairtrade Gemeente in Nederland. Er zijn nu meer dan 1.000 Fairtrade Gemeenten, een enorme mijlpaal. Ook in Utrecht is er veel gebeurd. Met plezier melden wij dat er in Utrechtse horecazaken en winkels steeds meer fairtrade producten te verkrijgen zijn. Fairtrade wordt zichtbaarder in Utrecht. Het gebruik van fairtrade producten wordt steeds populairder bij consumenten. De verkoop ervan stijgt. Een goede ontwikkeling voor ondernemers in Utrecht en voor de boeren in ontwikkelingslanden!

De stichting Fairtrade Utrecht heeft sinds april vijf nieuwe leden verwelkomd in de werkgroep. Om het gebruik en de verkoop van fairtrade producten in Utrecht te stimuleren, heeft de nieuwe werkgroep reeds een aantal activiteiten georganiseerd. Hierover leest u meer in de nieuwsbrief. Daarnaast berichten wij u over actualiteiten op het gebied van fairtrade, acties en komende evenementen.

12 oktober 2011

Jong, Recht op Vrijetijdsactiviteiten en Gezondheid

In heel Europa wordt deze week de Week van de Mensenrechten gevierd. Ook de stad Utrecht en de wijk Overvecht doen mee. In de Week van de Mensenrechten gaan we ontdekken hoe jongeren in Utrecht met verschillende achtergronden het Recht op Vrijetijdsactiviteiten beleven.

We ontmoeten Sonia uit Nigeria en Therese uit Congo. Zij zijn nog maar kort in Nederland en voor hen is, in tegenstelling tot veel Nederlandse jongeren, het uitoefenen van vrijetijdsactiviteiten niet iets vanzelfsprekends. Ze gaan vandaag een dansles Streetdance en Hip Hop volgen en we gaan ontdekken wat ze ervan vinden.Deze video is onderdeel van een documentaireserie op RTV Utrecht. De filmpjes zijn een initiatief van Pharos. Drie asielzoekersjongeren worden door Internationale Schakelklassen Utrecht en Pharos gekoppeld aan drie Utrechtse jongeren. In koppels ontdekken zij hoe zij hun vrije tijd het liefst invullen. Hun belevenissen worden vastgelegd op film en door RTV Utrecht uitgezonden tijdens de Week van de Mensenrechten. Aan dit filmpje worden er deze week nog twee toegevoegd, namelijk op 12 en 14 oktober.

Melania viert 90-jarig bestaan op 29 oktober


11 oktober 2011

Donderdag 13 oktober In het Intercultureel Theehuis: STAND-UPCOMEDY OVER MENSENRECHTEN

Elk persoon heeft recht op een leven in vrede, veiligheid en vrolijkheid. In de Week van de Mensenrechten organiseert VluchtelingenWerk Utrecht een stand-upcomedyavond. Met een humoristische blik behandelen we de positie van vluchtelingen in Utrecht.

Esteban van der Wolf verzorgt een cabaretoptreden over identiteit en mensenrechten. Hoe staan de ander en jij tegenover elkaar in de Nederlandse samenleving? Daarnaast zullen twee Vluchtelingen Ambassadeurs hun verhaal vertellen.

Het Intercultureel Theehuis en Vluchtelingen Ambassadeurs zijn projecten van VluchtelingenWerk Midden-Nederland.
Het Intercultureel Theehuis organiseert elke donderdagavond ontmoetingen tussen mensen uit verschillende culturen. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

De Vluchtelingen Ambassadeurs willen de tolerantie in de provincie Utrecht vergroten en vooroordelen en discriminatie tegengaan.

Toegang gratis!

Waar:
Kargadoor,
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht

Wanneer:
Donderdag 13 oktober 2011
Deuren open: 19.30 uur
Aanvang: 20.30 uur

Voor meer informatie:
http://theehuis.vluchtelingenwerkutrecht.nl/
http://www.vwmn.nl/
email: theehuis@vwmn.nl

10 oktober 2011

Multiloog – bijeenkomst ‘Mensenrechten in de psychiatrie’

In het kader van de Week van de Mensenrechten 2011, organiseert
Stichting Wegloophuis Utrecht op woensdag 12 oktober een Multiloog – bijeenkomst met het thema ‘Mensenrechten in de psychiatrie’


Tijdens een Multiloog-bijeenkomst wisselen deelnemers vanuit hun verschillende achtergronden ervaringen uit met psychisch lijden. Hoewel iedereen welkom is, is Multiloog vooral bedoeld voor mensen die zelf ervaring hebben met psychisch lijden en die naar de verhalen van anderen willen luisteren of hun eigen verhaal willen vertellen. Verder komen er mensen die dit lijden vanuit de naaste omgeving kennen (partner, ouder, vriend, familie), of vanuit hun positie als hulpverlener. Een belangrijk uitgangspunt binnen Multiloog-bijeenkomsten is de ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid en ervaringsdeskundigheid. Daarbij staat ‘het verhaal’ centraal. Het gaat in de Multiloog niet alleen om problemen, maar vooral ook om inspirerende zaken, zaken waar je kracht en energie uit haalt. Iedereen is welkom, dus ook als je geen ervaring hebt met psychisch lijden en indien gewenst is anonimiteit gewaarborgd. Niemand is verplicht iets te vertellen, alleen komen luisteren mag ook. Multiloog-bijeenkomsten zijn een initiatief van drs. Heinz Mölders.
Het programma:

Vanaf 13:00 uur: Inloop aan de waterstraat nummer 11 voor koffie en thee
Om 14:00 uur: Multiloog bijeenkomst onder leiding van Drs. Heinz Mölders, aan de hand van het thema: Mensenrechten in de psychiatrie
Om 16:00 uur is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Als je graag wil deelnemen aan de Multiloog- bijeenkomst, laat dit dan weten aan een van onze medewerkers, liefst voor maandag 10 oktober Voor meer informatie over Multiloog- bijeenkomsten, kijk op www.inca-pa.nl
Het Wegloophuis is voor aanmelding of meer informatie te bereiken op telefoonnummer
030-2316627, Of stuur een email naar wegloophuis@wlh.demon.nl.
We hopen weer veel mensen welkom te heten op woensdag 12 oktober!

09 oktober 2011

"Geef Armoede een gezicht": 17 - 21 oktober 2011


http://www.tussenvoorziening.nl/upload/bestanden/01Activiteitendeelnemers.pdf

„Geef armoede een gezicht‟ is in de week van 17 tot en met 21 oktober  de tweede maal het thema van de Utrechtse Armoedepraktijkweek. In deze week wordt aandacht gevraagd voor armoedebestrijding en wordt een concreet beeld gegeven van armoede in de stad Utrecht. Dit moet leiden tot meer begrip, een krachtiger beleid en vermindering van armoede in onze stad.

De deelnemers aan de praktijkweek kunnen kiezen uit „praktijken‟ van verschillende organisaties die zich bezig houden of worden geconfronteerd met armoede. De armoedepraktijkweek richt zich op gemeenteambtenaren, politici en bestuurders en op beleidsmakers met armoedebeleid in hun portefeuille. Daarnaast staan de praktijken open voor medewerkers van de deelnemende instellingen. Ook bedrijven die actief zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn uitgenodigd om deel te nemen. Voor de praktijken waar het maximale aantal deelnemers niet is gelimiteerd zijn de burgers van de gemeente Utrecht uitgenodigd.

De armoedepraktijkweek is georganiseerd door de Armoedecoalitie Utrecht. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die gezamenlijk de positie van mensen die in armoede leven willen verbeteren.

Meer informatie: Willem Lammerink; willemlammerink@tussenvoorziening.nl

07 oktober 2011

project Jongeren Rappen over Persoonlijke Vrijheid


Organisatie: Burgerrechtenvereniging Vrijbit in samenwerking met de rappers Typhoon , Meester T en Burgerrechtenvereniging Vrijbit.

Contact: bestuur@vrijbit.nl

Opzet: Dinsdag 11 oktober wordt er aan leerlingen van de Nederlandse Pop Academie (NPAC) tussen 9:30- 15:00 uur een workshop gegeven door ervaren rappers over het thema persoonlijke vrijheid.

Doel: Bewustzijn vergroten onder jongeren dat hun fundamentele rechten op bescherming van de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit grootschalig worden geschonden. En handvaten geven daarover na te denken en er actie tegen te ondernemen.

Methodiek: De opzet is jongeren eerst informatie te geven over op welke wijze hun persoonlijke vrijheid wordt bedreigd door de ongebreidelde registratie en controlemogelijkheden van hun doen en laten. Daarna krijgen zij van 2 rappers, die ervaring hebben met het geven van workshops, les om hun ideeën hierover om te zetten in muziek.

Verslaglegging: De sessies worden gefilmd en verwerkt tot een compilatie waarvan het de bedoeling is daarmee naar buiten te treden.
Locatie: Oefenstudiocomplex dB'S Oefenstudios‎, CAB-Rondom 100, 3534 BE Utrecht
Parallel actie: Op11 oktober wordt tijdens de teamleiders vergadering van het stedelijk jongerenwerkJoU een initiatief-plan gelanceerd om samen met Vrijbit een structureel samenwerkingsverband op te zetten over het thema ‘ Persoonlijke Vrijheid en lichamelijke integriteit’. Ook diverse scholen worden daarvoor benaderd.

Mensenrechten? Ook voor kinderen!


In het kader van de Week van de Mensenrechten organiseert de Raad voor de Kinderbescherming een informatieve presentatie over kinderrechten en kinderbescherming in Nederland.


Woensdag 12 oktober: 15.30 - 16.30

Franz Lisztplantsoen 200
3533 JG Utrecht

Aanmelden via: N.rouwen@rvdk.minjus.nl

06 oktober 2011

Workshop Mensenrechten – Mensenhandel en Prostitutie


Workshop
Mensenrechten – Mensenhandel en Prostitutie
Kennisuitwisseling: Universiteit Utrecht & Gemeente Utrecht & NGO’s

Organisatie: Focusgebied Conflicts and Human Rights/Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, Universiteit Utrecht & Gemeente Utrecht

10 Oktober 2011

16.00 – 18.00 Discussie panel en workshop met panelleden, gasten en publiek.
Universiteit Utrecht, Sweelinckzaal 0.05, Drift 21
Aansluitende borrel

19.45 - 21.30 Filmvertoning over mensenhandel in Filmhuis 't Hoogt,
(De gevallen engel, Masja Novikova NL 2005, 50 minuten, Engels o.t.)
met inleiding en afsluitend debat met zaal en experts

Panelleden:
Dina Siegel (Willem Pompe Instituut/UU),
Niene Oepkes (Gemeente Utrecht, DMO, afdeling zorg en veiligheid),
Ingrid van Amelsfort (Gemeente Utrecht, GG&GD, afdeling maatschappelijke
gezondheidsbevordering en zorg )
Iep Maclaine Pont (Medewerker, Tussenvoorziening, Proteam)

Moderator: Piet van Reenen (Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten/UU)

In de workshop bespreken we - onderzoekers van de universiteit, medewerkers prostitutiebeleid van de gemeente Utrecht en maatschappelijk werkers - de link tussen prostitutie en mensenhandel, de positie van de prostituee in verschillende steden/landen, de rol van de georganiseerde misdaad en het prostitutiebeleid. We bespreken met name de cijfers, de praktijk en het beleid in de steden Amsterdam, Utrecht en Almere. Voor Utrecht zullen we in gesprek gaan over de veranderingen en nieuwe trends in de prostitutie en het beleid in de laatste jaren. Specifieke thema's: De mogelijkheden voor 'uitstappen', het recht op werk, de rol van de raamexploitanten, de klanten, mannelijk slachtoffers, tippelzones, prostitutie tussen strafzaak en emancipatie.

In de workshop wordt vooral aandacht besteed aan de Nederlandse situatie. In het avondprogramma, met film/documentaire en debat, is ook ruimte voor het Europese perspectief en de uitwisseling van kennis en ervaring met experts uit verschillende Europese steden en deelnemers aan de Utrechtse Week van de Mensenrechten.

Informatie & aanmelden: Dr. Nicole L. Immler
Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten | 06-19737396 | N.L.Immler@uu.nl
http://vkc.library.uu.nl/vkc/chr/Pages/Default.aspx | www.utrecht.nl/mensenrechten

04 oktober 2011

Denk jij buiten je INBOX


Op 11-11-11 viert Critical Mass haar vijfjarige nieuwsgierigheid van onze interactieve tentoonstelling over de wereld van de sociale processen: Denk jij buiten je INBOX. We organiseren de conferentie ‘Uitdagend Maatschappelijk’ met creatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken. Laat je inspireren door lezingen en volg workshops tijdens deze inhoudelijk netwerkdag.


De workshops variëren van conflicttransformatie, ervaringsleren en kennismaking met inhoudelijke Critical Mass werkvormen, tot een actieve dialoog in Denk jij buiten je INBOX.

Doe je zelf mee? Of ken je collega’s die je het gunt kennis te maken met Critical Mass? Meer informatie vind je op: http://www.criticalmass.nu/nl/content/396-conferentie-inbox-5-jaar

Prinses Maxima opent Slinger-event 4x4

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden opent op dinsdagmiddag 25 oktober 2011 het Slinger-Event 4x4 in Utrecht. Het Slinger-Event 4x4 is een bijeenkomst over maatschappelijk betrokken ondernemen in de stad. Het evenement wordt gehouden in het kader van het Europese jaar van het vrijwilligerswerk.

Tijdens het Slinger-Event 4x4 laten Utrechtse ondernemers zien hoe zij omgaan met hun rol in de samenleving. Door middel van presentaties, workshops en optredens wordt getoond hoe maatschappelijk betrokken ondernemen in de praktijk vorm krijgt. Doel is nieuwe bedrijven te stimuleren na te denken over hun maatschappelijke rol.

Het Slinger-Event 4x4 is een initiatief van De Slinger Utrecht, een lokaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties, media en lokale overheid, die maatschappelijke betrokkenheid stimuleert en faciliteert. Behalve in Utrecht zijn er ook Slingerorganisaties in Nijmegen, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Almelo en Zwolle.

Meer informatie: http://www.slingerevent4x4.nl/.

03 oktober 2011

‘Copyright Google Privacy’ te zien bij Burgerzaken in Utrecht tijdens de Week van de Mensenrechten.


Utrecht, 3 oktober 2011 - De Utrechtse kunstenares Sofie Groot Dengerink exposeert met haar kunstproject ‘Copyright Google Privacy’ van 10 t/m 14 oktober bij het Loket Burgerzaken in Utrecht.

In 2010 studeerde Groot Dengerink af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met haar project ‘© 2020’. ‘© Google Privacy’ is hierop het vervolg en toont net als bij haar afstudeerproject een aantal woonkamers die zichtbaar zijn in Google Maps. ‘Copyright Google Privacy’ was eerder dit jaar te zien tijdens de ZomerExpo in het Gemeentemuseum Den Haag en verhuist nu terug naar de plaats van herkomst.

Digitale versus analoge wereld
‘© Google Privacy’ is een virtuele Utrechtse straat waarbij de kijker een bijzonder binnenkijkje krijgt in de levens van de bewoners ervan. Gefascineerd door de digitale wereld van Google en de wisselwerking met de analoge wereld, laat Sofie Groot Dengerink, door screenshots van Google Maps te verwerken in haar werk, zien hoe ver de digitale inbreuk op de privacy gaat. In haar werk vraagt zij zich af: ‘Hoe veel verder kan het nog gaan?’

Online gluren bij de buren
Sofie: “Nu valt er nog relatief weinig te zien in de woonkamers, maar wat als er in de toekomst nog betere camera’s gebruikt zullen worden waardoor je daadwerkelijk kunt inzoomen tot ín de woonkamers. Tot je werkelijk kunt lezen wát er op de rekeningafschriften staat die op tafel liggen. Je hele privéleven ligt letterlijk op straat, met dit verschil dat deze straten over heel de wereld en op elk moment van de dag te bekijken zijn. Streetview is openbaar terrein, en Google zet deze beelden zonder medeweten van de bewoners online. Vroeger liep je als het donker was over straat en kon je naar binnen gluren bij de huizen waarvan de gordijnen niet dicht waren, ‘dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien’. Tegenwoordig doe je dat veilig thuis, vanachter je eigen bureautje.”

Inzoomen in de woonkamer
“Niets blijft meer geheim in de internetcultuur van tegenwoordig. Veel mensen, waarvan ik het interieur had ‘gefotografeerd’, die ik opzocht wisten nog niet eens dat hun interieur zo duidelijk zichtbaar is in Google Maps, en schokken daar van. Sommigen wilden dan ook niet meewerken aan mijn project. Begrijpelijk natuurlijk. Staat er ineens een meisje voor je deur met een foto van je eettafel vol met persoonlijke paperassen. Nu kun je nog net niet zien wat er precies op de papieren staat, maar dit is nog maar een kleine stap verwijderd van het daadwerkelijk inzoomen ín de woonkamer. Dat probeer ik met dit onderzoek te laten zien. De foto’s zijn puur een screenshot van mijn beeldscherm. De navigatie die uit Google lijkt te komen heb ik er wel zelf weer overheen getekend.”

Analoog te bezoeken
In ‘© Google Privacy’ krijg je net een beetje meer informatie te zien over het leven in deze digitale parallelle wereld. De screenshots zijn op beeldschermformaat weer teruggebracht in de ‘echte’ wereld en zijn te bezoeken bij Loket Burgerzaken van 10 t/m 14 oktober tijdens de Week van de Mensenrechten in Utrecht. Tijdens de Week van de Mensenrechten zijn er meer lezingen, workshops en tentoonstellingen georganiseerd door bedrijven op het gebied van mensenrechten.

Loket Burgerzaken, Arthur van Schendelstraat 500, Utrecht
Openingstijden:
Ma t/m vr van 9.00 uur tot 17.00 uur
Do van 9.00 uur tot 21.00 uur

Digitaal te bezoeken
Het programma van de Week van de Mensenrechten
Blogspot Human Rights
Project © 2020
Sofie Groot Dengerink

02 oktober 2011

Failed States#4: Pakistan.

Pakistan. Torn between
fundamentalism and the West?


Date: 5th of October, 20.00h. - 23.00h.

Venue: Rasa, Pauwstraat 13A, Utrecht

Tickets: 5 euros at entrance, reservations: 030-2316040 (wed, thurs, fri 15:00 - 18:00)

At least 38 countries worldwide are listed as 'failed states'. Somalia,
Zimbabwe and Sudan rank the top. Countries are labeled failed when they aren't
able to govern and administrate their territory properly, when they do not
succeed in providing their citizens minimal living conditions, when they are
not able in fighting off corruption and criminality, and neither in preventing
their economies from crumbling down. Failed
states are those countries where life, in Thomas Hobbes' words, is not only solitary, but poor, nasty,
brutish and short.

The emphasis in the series is on the role of global citizens; what does
connect citizens there and here? And how do governments here and there react on
popular voices? In which circumstances do companies and NGO's play a role in
global, and local, attitudes concerning international relations? Do failed
states ask for international diplomatic pressure? Might even military
intervention be a possibility, in accordance with the Responsibility to Protect policy? Should international
reactions cover all three DDD's - development, diplomacy and defense - in
dealing with Failed States? Or do failed states want to be left alone in
failing, waving the motto ' give war a chance'?

Pakistan is a crucial -and often critical- country in global politics.
In the West's war on terror, in it's relation with it's neighbor India
and as a nuclear power. And even though the country's return to democracy,
it's still viewed as an unreliable and unruly ally. Ali Dayan Hasan will
lecture on the image of Pakistan abroad, on preconceptions, on the questionable
idea to consider Pakistan a failed state.

With:

- Ali Dayan Hasan, director Human Rights
Watch Pakistan, http://www.hrw.org/en/bios/ali-dayan-hasan

- Marjan Lucas, independent researcher and
consultant http://nl.linkedin.com/pub/marjan-lucas/12/b03/36b

- Journalist Babette Niemel moderates the evening

Info: www.failedstates.nl

This evening is supported by the NCDO

30 september 2011

Studium Generale: Mensenrechten


Ook Studium Generale heeft eerder aandacht besteed aan Mensenrechten:

60 jaar geschiedenis, filosofie, theorie en praktijk


Guantanamo Bay, Abu Graib, heropvoedingskampen, massamoorden en etnisch en religieus geweld. Dagelijks treden machthebbers de rechten van de mens met voeten. Toch is er veel gewonnen sinds de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaardde. Landen beloofden elkaar dat ze hun burgers zouden beschermen tegen honger, dwangarbeid, discriminatie en ander onrecht. Maar waarom is recht hebben nog altijd niet hetzelfde als recht krijgen?

Wetenschappers en deskundigen uit de praktijk zullen in deze lezingenserie aan de hand van concrete voorbeelden illustereren welke kracht er uitgaat van mensenrechten, maar ook welke beperkingen het recht kent. Als moreel kader lijkt het nut van mensenrechten onomstreden. Ze vormen de enige wereldwijde standaard die consensus geniet in een tijd waarin veel relatief lijkt. Geen individu of bedrijf, geen democratie of dictatuur kan ongevoelig blijven voor de morele waarde van mensenrechten. Of toch? Reden genoeg om meer te weten te komen over de totstandkoming van mensenrechten en mee te discussiëren over de toekomst ervan.

Meer informatie en de synopsis van de lezingenserie is te vinden op: http://www.sg.uu.nl/programma/najaar-2007/mensenrechten/ en http://www.sg.uu.nl/prog/2007b/mensenrechten/synopsis_mensenrechten.pdf

29 september 2011

Gandhi Festival 2011 Zondag 2 oktober

Be the change you want to see in the world”

IN 2007 HEEFT DE VN 2 OKTOBER DE GEBOORTEDAG VAN MAHATMA GANDHI UITGEROEPEN TOT DE DAG VAN GEWELDLOOSHEID. WIJ BRENGEN DIT GRAAG ONDER UW AANDACHT MET THEMA’S ALS ZINLOOS GEWELD EN DISCRIMINATIE DOOR MIDDEL VAN VOORSTELLINGEN, OPTREDENS EN WORKSHOPS TER NAGEDACHTENIS VAN VRIJHEIDSSTRIJDER MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI.

ORGANISATIE: STICHTING SHRI GANESH UTRECHT
CULTUURCAMPUS (BURCHTPOORT 16 VLEUTEN) - AANVANG 12:00 t/m 18:00 uur
WINKELCENTRUM VLEUTERWEIDE
ZONDAG 2 OKTOBER 2011


Meer informatie: http://www.stichtingshriganesh.nl/

Avond over artikel 34 van het Internationale Kinderrechtenverdrag

Speciaal voor de week van de mensenrechten organiseren vier Utrechtse organisaties een avond over artikel 34 van het Internationale Kinderrechtenverdrag. Artikel 34 gaat over het verbod op uitbuiting van kinderen. Om bezoekers te laten inzien dat deze uitbuiting niet alleen in verre landen plaats vindt, maar ook in je eigen stad kan plaatsvinden, staat de avond in het teken van loverboys. In Nederland worden ook kinderen geronseld om als prostituee te werken. De avond vindt plaats op dinsdag 11 oktober in het café van Parnassos op de Kruisstraat 201 te Utrecht. De avond begint om 18.30 uur en is gratis te bezoeken. Tijdens de bijeenkomst laten UNICEF Utrecht e.o., Pretty Woman, Theater A la Carte en CultDealerEnzo zien hoe zij zich inzetten om uitbuiting te voorkomen.

De avond start met de voorstelling 'Nancy en haar loverboy' van Theater A la Carte. Het is een indringende voorstelling over een meisje dat via haar vriendje in de prostitutie belandt. In deze voorstelling wordt onder andere ingegaan op het ronselen van meisjes via internet. Het geweld en de dreiging die loverboys gebruiken tegen meisjes is in de scènes duidelijk aanwezig. Ook de rol van de meelopertjes rondom een loverboy wordt belicht. Naar aanleiding van de voorstelling zal een medewerkster van Pretty Woman verder ingaan op loverboys. Ook worden vragen vanuit de zaal beantwoord.

Na afloop van de voorstelling zal Mariah Petersen, Miss Utrecht maar tevens ambassadrice van Pretty Woman, een voorlichter van Unicef Utrecht interviewen over het verbod op uitbuiting van kinderen en de werkzaamheden van Unicef.

CultDealerEnzo zal bezoekers en passanten op weg naar de voorstelling op een verrassende wijze voorzien van 'wegwijzers'.

Datum: dinsdag 11 oktober 2011
Locatie: Parnassosbar, Kruisstraat 201, Utrecht
Aanvang: 18:30 uur (voorstelling 19:00 uur)
Entree: Gratis (vanaf 12 jaar)

Ga voor meer informatie naar: www.utrecht.nl/mensenrechten

Kinderboekenverkoop voor UNICEF


Op 15 oktober 2011 organiseert het Regionaal Comité UNICEF Utrecht en omstreken tijdens de kinderboekenweek voor de tweede keer een tweedehands-kinderboekenverkoop in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. U vindt onze kraam op het Hoog Brabantplein middenin het winkelcentrum.

Bedrijven en particulieren hebben voor deze verkoop kinderboeken gedoneerd. Deze zijn gesorteerd op leeftijd. Voor alle leeftijden zijn er leuke boeken die er goed uitzien. De meeste boeken worden voor één of twee euro verkocht, sommige boeken voor iets meer. De opbrengst komt ten goede van UNICEF. Zo helpt u kwetsbare kinderen in andere landen met uw aankoop van een boek.

Hebt u interesse? Kom dan langs op 15 oktober a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur op het Hoog-Brabantplein in winkelcentrum Hoog Catharijne. Of neem contact met ons op via communicatie.unicef.utrecht@gmail.com.

Met dank aan: Corio NV, alle donateurs van de kinderboeken en Expoprinting Amersfoort.

27 september 2011

Nieuw logo mensenrechtenEr is een nieuw, universeel logo voor mensenrechten! Drie maanden lang konden mensen over de hele wereld stemmen op ruim 15.000 logo's via http://www.humanrightslogo.net/. Op 23 september werd de winnaar bekend gemaakt.

Het winnende logo (hierboven afgebeeld) is van de 32-jarige Servische Predrag Stakic. Hij ontwierp het logo Free as a man: 'In the preamble (of the Universal Declaration of Human Rights) it says that human rights are the foundation for creating a free, just, and peaceful world in the future. I put that in the design using two universal symbols – a hand and a bird – to make something new.”

20 september 2011

Lokaal 13 organiseert Studiedag 'Europese democratie, identiteit en autonomie'

'Europese democratie, identiteit en autonomie''

Vrijdag 23 september organiseert Lokaal 13 samen met het Europees Parlement Informatiebureau Nederland een studiedag over de Europese democratie, de positie van het middenbestuur en de lokale autonomie in het ''Huis van Europa'' aan de Korte Vijverberg te Den Haag. De bijeenkomst start om half elf met de inleiding van Max van den Berg, Commissaris van de Koningin in Groningen, gevolgd door Cor Lamers, vice-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester Van Houten. Autonomie en identiteit zijn begrippen die op deze studiedag centraal staan.

De andere inleiders die dag zijn: Sjerp van der Vaart, directeur Bureau Nederland van het Europees Parlement; Manfred van Doorn, adviseur en trainer over leiderschap en duurzaamheid; Arie van der Zwan, hoogleraar; Kamerlid Jacques Monasch en de directeur van woningcorporatie Van Alckmaer, Elise Hoorn.

De inleiders zijn gevraagd hun visie op onze Europese democratie te geven. Wat zijn de effecten van de supra-nationalisering, de schaalvergroting en de cultuurbotsingen binnen Europa? Waardoor is de identiteit van de Europese democratie in de beeldvorming van velen uit zicht geraakt? Hoe kunnen we dit beeld kantelen? Hoe is de door velen beleefde discrepantie tussen Europese regelgeving en nationale en lokale beleidsruimte te verklaren?
Of is er wel degelijk aanzienlijke ruimte voor eigen handelen binnen de EU en moeten we die beter benutten? Is een herwaardering van democratische basisbeginselen, zoals de Europese grondrechten en identiteit, nodig?
Is er binnen onze Europese democratie ruimte voor experimenten en proeftuinen? Vraagt de economische crisis niet om meer zelfregulering en zeggenschap op lokaal niveau? Met hulp of in weerwil van de EU?
Hoe gaan we om met Europese regelgeving die tegen de lokale belangen indruist? Deze vragen vormen de invalshoek voor deze studiedag. Doel is actiepunten te formuleren voor het versterken van onze democratie, van lokaal tot en met Europees niveau.

Aanmelding bij: nbroekema@gemeentewestland.nl

bron: www.europadecentraal.nl

Een open gesprek over het eerbiedigen van mensenrechten dicht bij huis

Mensenrechten worden van steeds meer belang als basisbeginsel van onze maatschappij . Hoe staat het met onze honorering van de mensenrechten in Utrecht ?

- De bedoeling is dat de deelnemers komen met vraagstellingen , dilemma's en conflictsituaties uit de praktijk waarin mensenrechten hier in Utrecht een rol spelen , en waarin onzekerheid bestaat over de beste oplossing of gedragslijn . Vraagstellingen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn (om maar iets te noemen) : in hoeverre mogen er camera's op straat komen ? of: in hoeverre mag je kritiek uiten op specifieke religieuze overtuigingen ? Hoe reageren als je ziet dat iemand duidelijk discrimineert ?

- Dergelijke gesprekken worden ook eens in de twee maanden gehouden op onze open gespreksavonden .

- Ook als je niet aktief wilt deelnemen aan het gesprek dan ben je welkom als toehoorder . De zaal is open om 19:00 . Toegang gratis .

Organisator : Humanistisch Verbond afdeling Utrecht .
Datum : dinsdag 11 oktober 2011 . Tijd : 20:00 , zaal open 19:00 .
Plaats : UvH , Kromme nieuwe gracht 29 , Utrecht .
Beschrijving : Dit is een bijeenkomst in het kader van de Europese week voor de Mensenrechten Lokaal .

Deze aktiviteit staat ook vermeld op de web-agenda van het humanistisch verbond .

Debat: Privacy en Identiteit: Vreemdeling in eigen land

http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/cafe-privacy-en-identiteit-vreemdeling-in-eigen-land/

De Nacht van Descartes: 'Een dier om op te vreten'


Studium Generale organiseert op 13 oktober in samenwerking met het Descartes-Centrum en Hygieia de 'Nacht van Descartes 2011'. Er is een boeiend middag- en een avondprogramma georganiseerd met betrekking tot onze omgang met dieren.

De eerste animal cops zijn aangesteld, terwijl we tegelijk ook nog steeds de 'plofkip' kennen die te dik is om te staan. Op zijn minst zijn we dus inconsequent te noemen in onze houding naar dieren. Sommige dieren verzorgen en aaien we, terwijl we andere opeten. Het konijn is zowel een knuffeldier voor kinderen als een maaltijd op ons bord. Daarnaast is het konijn proefdier in het lab, bontje aan een jas, ongedierte in de landbouw en deel van de door ons zo gewaardeerde natuur. Als we het welzijn van het dier als uitgangspunt nemen, dan zouden we zelfs hypocriet te noemen zijn. Is dat erg? Of is onze zorgplicht inderdaad afhankelijk van de context? Op het konijn zijn al minstens vier verschillende wetten van toepassing: de Flora- en faunawet, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de proefdierwet en de EU-richtlijnen voor hygiëne. Die kijken telkens vanuit een ander perspectief naar het dier.

Dieren zijn verworden van levende wezens tot productie-eenheden. Is de enige remedie voor dit alles het halveren van onze vleesconsumptie? In de stad heeft de burger een heel ander ideaal over wat goed is voor het dier op de boerderij of in de natuur. Maar hoe weten we wanneer een dier een goed leven heeft en gelukkig is? De geschiedenis en de filosofie van het denken over mens en dier kunnen helpen onze houding te bepalen voor de toekomst.

Meer informatie vindt u op de website.

19 september 2011

Tennisclinic 'Meiden die willen bewegen'

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Helaas is dit niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid.

De Rading biedt jeugdzorg binnen de provincie Utrecht. Onze cliënten zijn kinderen, jongeren en hun ouders. De Rading heeft verschillende hulpprogramma’s speciaal voor meiden. Al onze meisjes binnen de meidenhulpverlening hebben moeite met weerbaarheid en het herkennen van lichaamssignalen. Veiligheid begint in het lichaam, hier ontstaan de signalen waaraan betekenis kan worden gegeven in interactie met de omgeving. Door het niet in contact staan met deze signalen of ze verkeerd interpreteren komen veel meisjes in risicovolle situaties terecht. Vanuit deze invalshoek vinden we dat alle meisjes tools en handvatten aangereikt moeten krijgen in de vorm van een weerbaarheidtraining om meer zelfvertrouwen te krijgen, maar ook om zich letterlijk uit een lastige situatie te kunnen ‘worstelen’.

Voor onze doelgroep relationeel- en seksueel getraumatiseerde meisjes tussen 13-24 jaar zijn wij een project gestart waarbij we sport en beweging meer willen integreren in de hulpverlening. Vanuit onderzoek blijkt dat deze doelgroep meisjes bijna geheel uitvalt binnen de sport. Met het project ‘Meiden die willen bewegen’ willen we de meiden door middel van sport in verbinding brengen met hun lichaam. Iedere twee maanden organiseren wij een funclinic, waarin op een zeer laagdrempelige manier verschillende sporten worden aangeboden. Naast deze clinic is er een half uur de tijd om een nieuw sport/weerbaarheidtraject dat gaat starten te introduceren. Denk hierbij aan tennis, snowboarden, beachvolleybal, Zumba of voetbal.. Belangrijkste doelstelling van de clinics die wij aan de meisjes geven, is om een positieve ervaring op te doen en van daaruit te onderzoeken of deze meisjes te motiveren zijn om aan 1 van onze sporttrajecten mee te doen. Vandaar uit proberen wij ze te begeleiden naar reguliere sportverenigingen.

Hoe we dit doen, willen we graag laten zien in een tennisclinic tijdens de week van de mensenrechten. Tijdens deze clinic kunnen politici, beleidsmakers, hulpverleners, sportverenigingen en de doelgroep meisjes met elkaar ervaren hoe het is om laagdrempelig en op een leuke manier kennis te maken met sporten.

Voorafgaand aan de clinic zal er een presentatie zijn van het project en na afloop is er de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot een hapje en een drankje.

Datum: maandag 10 oktober van 16.00-18.00 uur
Plaats: tennisvereniging ULTC Iduna, Ariënslaan 18, 3573 PT Utrecht
Aantal deelnemers: 40-50 personen