30 januari 2013

SIB lezing: Zijn mensenrechten universeel?Wie mensenrechten zegt, zegt vrijwel onmiddellijk: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Daar is het woord ‘universeel’ al in vervat. Toch is het de vraag of het concept ‘mensenrechten’ wel zo universeel is. Critici beweren dat het vooral een Westers begrip is, en dat landen als China en India hun eigen, unieke waardensystemen kennen. Dat neemt niet weg dat activisten en onderdrukte wereldwijd zich vaak beroepen op de Universele Verklaring, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de vrijheid van godsdienst, seksuele vrijheid of de persvrijheid. In debat zullen gaan: Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International, Jenny Goldschmidt, directrice van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten in Utrecht, en Dirk Verhofstadt, filosoof en publicist. Zij zullen ingaan op de vraag: zijn mensenrechten universeel? En zo niet, hoe kunnen menselijke vrijheid en waardigheid dan wel worden gecodificeerd?

Datum :  12 februari
Tijd     :  19.30
Locatie:  Instituto Cervantes, Domplein 3, Utrecht

Bron: www.sib-utrecht.nl

Werkconferentie Discriminatie in de horeca

Beschikbaar maken oplossingen discriminatie bij deurbeleid horeca

Op 22 januari vond bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht de werkconferentie plaats over discriminatie  in de horeca. Ondanks dat er al decennia aandacht is voor discriminatie bij het deurbeleid van horecagelegenheden komt het nog op grote schaal voor dat clubs vooral allochtone jongens weigeren.

Tijdens de werkconferentie is ingegaan op de effectiviteit van de acties die tot nu toe ondernomen zijn om horecadiscriminatie tegen te gaan. Duidelijk is dat de regionale context zo kan verschillen dat er niet een aanpak bestaat die overal zal werken. Daarbij zijn de voorbeelden van gemeenten waarbij wel successen zijn geboekt, onvoldoende beschikbaar voor anderen.

Alle betrokken - horeca, politie, antidiscriminatiebureaus, gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens - hebben zich gecommitteerd om de oplossingen die in deze bijeenkomst naar voren kwamen, verder te ontwikkelen en beschikbaar te maken op regionaal niveau.

bron: www.mensenrechten.nl

25 januari 2013

lezing Vrede van Utrecht met Dries van Agt

Sermoen: Dries van Agt

Van Agt verdiept zich in de historische feiten van de Vrede van Utrecht en trekt in zijn sermoen lessen uit die feiten. Met 'guirlande van vrede' verwijst Van Agt naar de Vrede van Utrecht die dit jaar in een uitgebreid cultureel programma herdacht wordt. Welke lessen kunnen en moeten we uit die vrede trekken? Nederland lijkt gefascineerd door de eigen navel, idolaat van zichzelf. Moeten we collectief naar de psychiater om van deze geestvervorming te worden genezen?
Het lijkt Dries van Agt beter meer ruimte te maken voor historisch besef. Dat helpt te voorkomen dat we als lamme schaapjes achter de ideologie van het nationalisme aanhobbelen. Het is daarom ook verstandig de Vrede van Utrecht te herdenken en te vieren. Het sermoen past naadloos in het herdenkingsjaar Vrede van Utrecht 2013.

In De Houten Broek
Onder het motto : ‘Wie de houten broek past, trekke 'm aan’ bestijgen dichters, schrijvers en andere talenten sinds 2009 de kansel van de Geertekerk om een lezing te houden over een thema dat hen na aan het hart ligt. Na afloop kan men werk van de spreker aanschaffen en laten signeren en tegelijkertijd iets drinken. In De Houten Broek biedt een podium voor de kunst van het gesproken woord. De sprekers houden een sermoen(preek). De houten broek is een metafoor voor de preekstoel. Het is een initiatief van De Academie Het Nut Voorbij.

bron: www.vredevanutrecht.nl

10 januari 2013

2013 Europees jaar van de burger

De Europese commissie heeft 2013 als Europees Jaar van de Burger ingesteld. Er is € 1,75 miljoen beschikbaar voor activiteiten die het bewustzijn van en de kennis over de rechten en verantwoordelijkheden die zijn verbonden aan het burgerschap van de Unie versterken.

 Het jaar is in het bijzonder bedoeld om:
• de burgers bewust te maken van hun recht van vrij verblijf in de Europese Unie;
• de burgers te laten zien wat de EU-rechten en het EU-beleid voor hen kunnen betekenen en hen te stimuleren actief deel te nemen aan de beleidsvorming in de EU;
• de discussie over de gevolgen en de mogelijkheden van het recht van vrij verkeer te bevorderen, vooral als het gaat om het verbeteren van de sociale cohesie en het wederzijds begrip tussen mensen.

Voor meer informatie klik hier.

Bron: Europese Commissie

Studium Generale: Lokaal Mondiaal

Lokaal Mondiaal

Duurzaamheid als wereldbeeld

Complexe mondiale vraagstukken vragen om wereldwijde actie. Toch grijpen thema’s als milieu, leefbaarheid of voedselvoorziening juist in elkaar op lokaal niveau. Dit betekent dat de stad een levend laboratorium kan zijn voor oplossingen.

Duurzame innovatie in de stad ontstaat zowel op technisch als sociaal vlak en vergt een andere manier van kijken naar productie en consumptie. Zal een jonge stadsbevolking inderdaad de pionier zijn voor een nieuwe levensstijl? En kan een slimme lokale energievoorziening ons als burgers milieubewuster maken en tegelijkertijd meer zeggenschap geven over overheidsdiensten? Hoe kunnen we de revival van de regio, als een gebied dat binding geeft, versterken? Op welke manier zijn economische innovaties, zoals de opkomende gamingindustrie en nieuwe wetenschappelijke inzichten te koppelen aan duurzaamheid?

De balans houden tussen lokaal en mondiaal vormt hier de uitdaging. Zijn lokale overheden en burgers betrokken genoeg voor deze issues op wereldschaal? Hoe verhoudt wereldburgerschap zich tot lokale identiteit? De banlieues of schakelzones tussen stad en platteland blijven vaak achter in de kenniseconomie. Welke nieuwe vormen van samenwerking tussen wetenschap en andere partijen zorgt dat ook deze buurten mee kunnen komen?

Wanneer  Acht dinsdagen vanaf 5 februari
Waar       
Aula van het Academiegebouw
Tijd
          20.00 tot 22.00 uur