21 december 2011

Kinderen hebben klachtrecht bij VN-Kinderrechtencomité

Kinderen en hun vertegenwoordigers kunnen dankzij een nieuw protocol een klacht indienen bij het VN-Kinderrechtencomité als hun rechten, vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag of andere facultatieve verdragen, geschonden worden. Dat staat in het derde facultatieve protocol bij het Kinderrechtenverdrag.
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het protocol over de instelling van een communicatieprocedure op 19 december aangenomen.
Kinderen en hun vertegenwoordigers kunnen pas klagen als de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Het protocol treedt pas in werking drie maanden na ratificatie door tien landen.

Bron: Verenigde Naties; Defence for Children International Nederland

19 december 2011

Utrecht wil pilot opvang kwetsbare buitenlandse daklozen


15-12-2011
Utrecht wil een pilot starten met aparte opvang voor buitenlandse dakloze individuen in schrijnende omstandigheden met vaak medische en psychische problematiek. Het gaat hierbij om burgers uit landen in Midden- en Oost-Europa en mensen zonder verblijfsvergunning (ongedocumenteerden). Deze specifieke aanpak moet de huidige druk op de maatschappelijke opvang aanzienlijk verminderen. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Een groeiende groep kwetsbare personen of gezinnen zonder verblijfsvergunning verblijft op straat. Los van de humane problematiek leiden rechterlijke uitspraken en ook de zogenoemde EU-terugkeerregeling tot de conclusie dat de overheid en ook lokale overheid er niet aan ontkomt om deze mensen met ernstige medische of psychiatrische problemen of gezinnen met jonge kinderen, onder bepaalde omstandigheden, tijdelijk opvang te bieden. Om deze redenen stelt het college nu voor om voor dakloze individuen in schrijnende omstandigheden een aparte opvangvoorziening te organiseren. De gemeente vindt de opvang van zowel dakloze EU-onderdanen als ongedocumenteerden primair een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid en zal daarom hierover ook overleg zoeken met het kabinet.

De aanpak voor de vreemdelingen afkomstig uit de Europese Unie wordt uitgevoerd door de Poolse organisatie Barka. Door voormalig Poolse daklozen (peers) in combinatie met maatschappelijk werker in te zetten, wordt het vertrouwen van de doelgroep makkelijker gewonnen en daarnaast is er geen taalbarrière. De peers gaan actief op zoek naar de doelgroep in nauwe samenwerking met de bestaande daklozeninstellingen met als doel de daklozen weer aan het werk of naar het land van herkomst te begeleiden. In Engeland is deze aanpak zeer succesvol gebleken en zijn in vier jaar tijd 1500 EU onderdanen teruggeleid naar de landen van herkomst in Oost-Europa.

Utrecht gaat voor de zeer kwetsbare mensen op straat zonder verblijfsvergunning gebruik maken van het landelijk project Medische Opvang Ongedocumenteerden in Amsterdam. Daar worden een aantal ongedocumenteerden met psychische problemen opgevangen, die begeleid worden richting een verblijfsvergunning, terugkeer of reguliere opvang van de rijksoverheid. Hierbij wordt samengewerkt met Amsterdamse GGZ instellingen. Verder worden in Utrecht ook een aantal plekken gerealiseerd door tijdelijke opvang in huizen. Dit wordt uitgevoerd door Fanga Musow, een Utrechtse particuliere organisatie die nu ongedocumenteerde vrouwen en kinderen opvangt.

Het is de bedoeling dat de pilot, na instemming van de gemeenteraad, start op 1 april 2012 en anderhalf jaar duurt tot 1 oktober 2013. De pilot wordt gedurende de periode intensief gemonitord en in de zomer van 2013 vindt een evaluatie plaats.

www.utrecht.nl

14 december 2011

Femke Halsema leerstoel Vrede van Utrecht: betekenis van communicatietechnologie en social media voor mensenrechten en democratie


Opiniemaker en oud-politicus Femke Halsema bekleedt in het voorjaar van 2012 de Vrede van Utrecht Leerstoel bij het Centre for the Humanities aan de Universiteit Utrecht. Als gasthoogleraar houdt zij zich bezig met de betekenis van communicatietechnologie en social media voor mensenrechten en democratie.

Internettechnologie en social media brengen grote veranderingen teweeg in de internationale verhoudingen, zo hebben bijvoorbeeld Wikileaks en de Arabische lente onlangs weer duidelijk laten zien. Het internet verbindt mensen wereldwijd aan informatie en kennis en het verbindt ze op een nieuwe manier aan elkaar. Dat heeft een keerzijde: social media maken burgers bijvoorbeeld kwetsbaar voor meekijkende regimes en inlichtingendiensten.

Vragen waar Halsema zich gedurende haar gasthoogleraarschap in Utrecht mee bezig zal houden zijn: Kunnen communicatietechnologie, internet en social media een belangrijke rol spelen bij de bescherming van de mensenrechten en in het ‘bewapenen’ van mensen tegen onderdrukking en geweld? Kan ‘diplomacy 2.0’ de toekomst hebben? Zijn social media en initiatieven als crowdsourcing en crowdfunding blijvend en duurzaam en kunnen ze betekenis hebben voor kwetsbare burgers in opkomende economieën?

De thema’s sluiten nauw aan bij de onderwerpen van het Centre for the Humanities en de Vrede van Utrecht-leerstoel, waaronder sociale duurzaamheid, culturele participatie en verantwoordelijk burgerschap.
Bekijk het programma.

Femke Halsema heeft een lange staat van dienst als politicus en opiniemaker. Vanaf 1998 tot en met 2010 was ze lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks, vanaf november 2002 was ze fractievoorzitter. Daarvóór werkte ze onder meer bij de Wiardi-Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) en politiek-cultureel centrum De Balie. Ze is alumnus van de Universiteit Utrecht, waar ze in 1993 als jurist afstudeerde.

Sinds ze begin 2011 afscheid nam van de politiek, is ze actief als onafhankelijk publicist, televisiemaker en consultant. Naast essays en columns heeft ze diverse boeken op haar naam staan. Haar recentste bundel, Zoeken naar vrijheid (2010), is een verzameling essays over de niet aflatende strijd voor vrijheid van meningsuiting en participerend burgerschap in de globaliserende wereld

Bron: www.uu.nl

06 december 2011

Burgers op de bres voor privacybescherming


Aanvang: 14:30
Toegang: € 7,50

€ 5,- (studenten en leden van het Humanistisch Verbond)


De stichting Bescherming Burgerrechten houdt een debat over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Peter Hustinx (voorzitter van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming), bespreekt recente ontwikkelingen in het Europese toezicht en gaat daarbij in op het belang van burgeractivisme onder de titel 'het controle complex'. Sophie in 't Veld (lid van het Europees parlement voor D66) heeft het over de ‘tekortkomingen in privacybescherming' en Miek Wijnberg (Burgerrechtenvereniging Vrijbit) presenteert ‘De slimme energiemeter', een praktijkvoorbeeld van burgeractivisme. Jit Peters (em. Hoogleraar staats- en bestuursrecht) belicht het perspectief van ‘een waakhonddemocratie'.

Deze discussie is hard nodig, want er lijkt iets fundamenteel mis met de manier waarop de bescherming van dit grondrecht georganiseerd. Er is het College Bescherming Persoonsgegevens, maar deze waakhond laat zelden zijn tanden zien. Overheden lijken er vaak belang bij te hebben de levens van burgers minutieus in kaart te brengen. Het is alleen al om die reden de vraag of de bescherming van onze grondrechten bij het staatsapparaat in goede handen is. We stapelen ‘toezicht op toezicht' en het is twijfelachtig of deze reflex verstandig is. Immers, de nieuwe superinspecteurs kunnen op hun beurt evengoed weer falen. En wie controleert dan de controleurs? Is er een alternatief voor overheidstoezicht; kan een burgerinitiatief deze rol vervullen? Heeft zoiets kans van slagen? Kan de civil society de bereidheid en de middelen mobiliseren om de rol van alerte waakhond op zich te nemen? Valt er handen en voeten te geven aan een waakhonddemocratie, zoals Jit Peters heeft betoogd? Hoe kan de ernst van de zaak beter voor het voetlicht worden gebracht? Hoe kan een vruchtbare grond voor burgeractivisme worden bevorderd?

Dankzij de samenwerking met Felix Meritis en het Humanistisch Verbond zullen deze middag even deskundige als bevlogen sprekers een voorzet geven. Het debat en de ronde tafeldiscussie worden geleid door Willem Trommel, Hoogleraar Beleids- en Bestuurswetenschap aan de Vrije Universiteit. Hij staat ervoor in dat veel ruimte is voor inbreng vanuit het publiek.

Programma
14.30 opening door Bart Nooitgedagt
14.45 introductie: Willem Trommel en sprekers: Peter Hustinx en Sophie in't Veld
15.40 Pauze
16.00 Miek Wijnberg en Jit Peters
16.25 discussie met aftrap van Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond

Jongerenlintje 2011 uitgereikt


Op zaterdag 19 november 2011 reikte de burgemeester van Utrecht het Jongerenlintje uit aan vijf Utrechtse jongeren, die zich op bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. De uitreiking van de Jongerenlintjes vond plaats ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van het Kind.

Een deskundige jury heeft de inzendingen beoordeeld en unaniem besloten het Jongerenlintje toe te kennen aan:

Ayoub Ahdoubi (10) is vrijwilliger in bouwspeeltuin De Albatros in Vleuterweide, waar hij allerlei klusjes en reparaties voor zijn rekening neemt. Ook helpt hij als toezichthouder.
Dani van Rossum (12) hij houdt zich als vrijwilliger in bouwspeeltuin De Albatros bezig met het organiseren van activiteiten en evenementen. Verder regelt hij allerlei zaken voor de speeltuin.
Rick Lancee (13) ondersteunt als vrijwilliger in bouwspeeltuin De Albatros bij evenementen. Daarnaast neemt ook Rick allerlei klusjes voor zijn rekening.
De tweelingzusjes Sanaa Rouas en Meryem Rouas (14). Zij zetten zich als vrijwilliger in voor bouwspeeltuin Fort Luna in Lunetten. Bovendien zijn zij actief voor de kinderraad en de kindervrijmarkt in Lunetten.

www.utrecht.nl

05 december 2011

Small places: The home-coming of human rights


Hoogleraar Sociologie van de mensenrechten houdt oratie

'Mensenrechten zijn ook in Nederland voor verbetering vatbaar'
Mensenrechten moeten een belangrijker rol spelen als maatstaf voor beleid in Nederland zelf. Dit stelt prof.dr. Barbara Oomen op 2 december, aan de vooravond van de dag van de rechten van de mens op 10 december, in haar inaugurele rede aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar sociologie van de mensenrechten. In haar rede gaat Oomen in op de wijze waarop Nederland met mensenrechten omgaat: ons land tekent tal van verdragen, maar op de naleving daarvan in Nederland is wel wat af te dingen.
Bij mensenrechten denken veel Nederlands aan het buitenland, bij ons is immers alles goed geregeld. “Toch”, zo stelt Oomen, “kunnen de universele rechten uit internationale verdragen belangrijke toetsstenen voor het Nederlands beleid zijn.” Als voorbeeld noemt zij het huiselijk geweld. In Nederland komt dit relatief veel voor. Tegelijkertijd heeft ons land internationaal afgesproken om huiselijk geweld te voorkomen, onderzoeken en bestraffen.

Mensenrechten in Nederland
In haar inaugurele rede laat Oomen zien hoe nadrukkelijk het belang van mensenrechten groeit in de wereld. Ze noemt in dit verband het recht op onderwijs, dat leidt tot een afdwingbaar recht op basisonderwijs. Daarnaast de talrijke mensenrechtencomités, die overal ter wereld verschijnen. Inmiddels zijn er meer dan honderd van dit type instellingen. En Nederland? Het beleid in ons land staat in enkele gevallen op gespannen voet met verdragen die we zelf hebben ondertekend. Oomen noemt als voorbeelden discriminatie, waaronder de islamofobie, de integratietest, segregatie in wijken en scholen en de gebrekkige arbeidsparticipatie van vrouwen. Als Nederlanders worden aangesproken op de verdragen die ons land heeft ondertekend, maar onvoldoende uitvoert, dan leidt dit niet zelden tot ergernis.

Mensenrechteninstituut
Toch is dit niet het hele verhaal. Een stad als Utrecht heeft zich uitgeroepen tot mensenrechtenstad. Na 18 jaar wachten krijgt ook Nederland een mensenrechteninstituut. “Maar”, zo betoogt Oomen “in Nederland zouden de afspraken die Nederland internationaal maakt over wat wezenlijk is voor de menselijke waardigheid veel meer als toetssteen voor het binnenlands beleid moeten gaan gelden.”

Lees hier de oratie.

bron: www.uu.nl

01 december 2011

ACTIVITEITEN WERELD AIDS DAG 2011Op donderdag 1 december is het Wereld Aids Dag. Die dag staat de strijd tegen aids overal ter wereld in de schijnwerpers. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor de aidsproblematiek en opgeroepen tot meer solidariteit met mensen met hiv en aids. Ook in Nederland zijn er veel initiatieven, evenementen en acties. Thema is dit jaar: It Takes a Village to Fight HIV/AIDS

Klik hier voor meer informatie over het programma.
bron: www.stopaidsnow.nl

WomenSpeak! Na performance Lana Nasser 10 december


Kosmopolis Utrecht organiseert op 10 december 2011 een WomenSpeak! in Theater Kikker na afloop van de performance van de Jordaans-Amerikaanse kunstenaar Lana Nasser. Zij treedt op in het kader van de derde editie van het Festival Dancing on the Edge. Tijdens de debatreeks WomenSpeak! komen kunst, politiek, wetenschap en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact en gaan vervolgens nieuwe allianties aan.Lana Nasser zal in Utrecht optreden op de Dag van de Mensenrechten. Op deze datum worden overal ter wereld manifestaties georganiseerd, omdat op 10 december 1948 door de VN de Universele verklaring voor de rechten van de mens werd aanvaard. Nasser is in Jordanië een belangrijk actrice, danseres, toneelschrijver en vertaler. Ze heeft haar nieuwe voorstelling In the Lost and Found inmiddels uitgevoerd in Amman (Jordanië), New York en Luxemburg. Nasser geeft in Jordanië leiding aan een programma voor vrouwen om het 'denken en handelen vanuit eigen kracht' te versterken door het gebruik van creatieve zelfexpressie. Zij is ook een mede-oprichter van Aat Network, een platform voor vrouwelijke kunstenaars dat op 8 maart 2010 in Amman werd opgericht.

'Ik was niet altijd een vrouw, een Arabier of een moslim. Die dingen kwamen pas met de tijd.' In een krachtig politiek statement verandert Lara Nasser tijdens haar performance van vrouw naar man, van slachtoffer naar onderdrukker, van volwassene naar kind, van menselijk wezen naar elementen van de natuur. Zij slaagt er in brandende kwesties in de Arabische wereld te verklaren door verhalen te vertellen, karakters te verbeelden en dansen uit te voeren. Als onafhankelijk onderzoeker, schrijver, uitvoerend kunstenaar en pedagoog voelt Nasser zich niet uitgedaagd door haar geslacht, maar voelt zich er door gesterkt.

Nasser zegt een brug te willen zijn tussen de twee culturen die haar identiteit vormen. Ze wil de verbeelding in haarzelf en anderen laten ontwaken om grenzen van taal, cultuur, en interpunctie te overstijgen, het 'heilige vrouwelijke' herstellen en gewoon vrij te zijn. Tijdens haar performance gebruikt Nasser een inventieve mix van Engels en Arabisch teksten in combinatie met beweging. Het resultaat is een veelzijdig, gevoelig en met zorg vervaardigde voorstelling.

Het debat wordt georganiseerd door Kosmopolis Utrecht en het Centre for the Humanities in samenwerking met Dancing on the Edge.

Programma
20:00 - 21.00 uur: Lana Nasser: In the Lost and Found
21.00 – 21:30 uur: Debat WomenSpeak!
Datum: zaterdag 10 december 2011
Locatie: Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht
Toegang debat: gratis
WomenSpeak | Dancing on the Edge | Theater Kikker