Waarom dit Blog?
Waarom dit blog?
Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om vanuit het mensenrechten-perspectief naar lokale ontwikkeling te kijken. Welke rol spelen mensenrechten voor een stad als Utrecht? Op welke manier kunnen we door het beschermen en versterken van mensenrechten de leefbaarheid in onze stad verbeteren? En welke consequentie heeft de verwachte groei van Utrecht naar een stad van 400.000 inwoners in 2030 voor de mensenrechten in de stad? Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking op dit gebied versterken? Welke rol zou de gemeente hierin wel of niet kunnen spelen? Hoe kunnen we hieraan bijdragen door uitwisseling van informatie, ideeën en initiatieven en door het aangaan van de lokale, nationale en internationale samenwerking?

In dit blog willen we aandacht schenken aan mensenrechten-gerelateerd nieuws dat een directe relatie heeft met Utrecht. Ook verzamelen we op dit blog relevante websites van organisaties in Utrecht, Nederland, Europa en daarbuiten om een beeld te krijgen van het lokale, nationale en internationale netwerk op dit terrein. Met het blog willen we een informatie-platform creëren waardoor we een beeld kunnen vormen over de rol die mensenrechten voor een stad als Utrecht spelen.

Wij willen maatschappelijke organisaties, individuele burgers en burgerinitiatieven, mensenrechtenexpertisecentra, juridische en gerechtelijke organisaties en deskundigen, officiële instanties en gezagsdragers, gemeentelijke afdelingen, overheidsinstellingen, wetenschappers, ngo’s, wijken, scholen en hun lokale, nationale en internationale partners graag uitnodigen met ons mee te denken en mededragers van dit initiatief te worden.

Onderzoek gemeentelijk beleid
In de eerste helft van 2011 heeft de gemeente Utrecht onderzocht op welke manieren gemeentelijk beleid bijdraagt aan de bescherming van mensenrechten. Ter verkenning zijn tien verschillende beleidsvelden onder de loep genomen, zoals privacy, de opvang van asielzoekers en het ouderenbeleid. Hier kunt u het onderzoek lezen en downloaden: 'Mensenrechten in Utrecht. Hoe geeft Utrecht invulling aan internationale mensenrechtenverdragen?' 

Dit blog is een initiatief van de afdeling bestuurlijke, internationale en subsidiezaken van de gemeente Utrecht in samenwerking met maatschappelijke initiatieven en organisaties in de stad Utrecht. Wilt u een suggestie doen of iets posten, stuurt u dat dan aan: bis@utrecht.nl