30 november 2011

'EU-landen moeten alleenstaande moeders meer helpen'

EU-lidstaten moeten meer doen om alleenstaande moeders te helpen. Dat staat in een niet-bindende resolutie die het Europees Parlement eind oktober heeft aangenomen.
In de resolutie wordt gepleit voor speciale opvoed- en ouderschapscursussen voor alleenstaande moeders. Daar kunnen zij leren hoe zij als alleenstaande ouder werk en opvoeding goed kunnen combineren. Ook schetst de resolutie maatregelen voor werkende alleenstaande moeders. Zo wordt gepleit voor voldoende betaalbare kinderopvang met openingstijden die met een voltijdbaan te combineren zijn, flexibilisering van arbeidstijden en uitbreiding van telewerkmogelijkheden. Verder staan in de resolutie maatregelen om sociale uitsluiting en armoede van alleenstaande moeders te voorkomen, zoals voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen en toezicht op de betaling van alimentatie.

Bron: Nieuwsbrief Jeugd, Nederlands Jeugdinstituut

23 november 2011

Nederland krijgt een mensenrechteninstituut


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarin het College voor de rechten van de mens wordt opgericht. Met de oprichting van dit College geeft Nederland uitvoering aan de in internationaal verband nagestreefde oprichting van een onafhankelijk instituut voor de rechten van de mens in elk land. De Commissie gelijke behandeling zal opgaan in het nieuw op te richten College voor de rechten van de mens. De huidige taken van de Commissie gelijke behandeling gaan ongewijzigd over naar het nieuwe instituut.

Nu het wetsvoorstel is aanvaard, kan de werving starten voor leden van de raad van advies en vervolgens voor de leden en medewerkers van het College. Naar verwachting zal het College voor de rechten van de mens in de tweede helft van 2012 zijn werkzaamheden starten.

Met dit onafhankelijke instituut ontstaat samenhang en een centraal aanspreekpunt voor Nederlandse en internationale organisaties die actief zijn op het terrein van mensenrechten. De nieuwe organisatie heeft tot doel de rechten van de mens, waaronder het recht op gelijke behandeling, in Nederland te beschermen en de naleving daarvan te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, door aanbevelingen te doen en door voorlichting te geven. De nieuwe organisatie krijgt ook de taak om te oordelen op basis van de gelijkebehandelingswetgeving. Deze taak is momenteel belegd bij de Commissie gelijke behandeling.

Nederland komt met dit besluit de toezegging aan de Verenigde Naties en de Raad van Europa na om een nationaal mensenrechteninstituut op te richten. Hierdoor komt Nederland in aanmerking voor de A-status (de hoogste status) op het gebied van mensenrechten.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Nacht van de Rechtsstaat 2011

Vandaag is de Nacht van de Rechtsstaat! Na het grote succes van de eerste editie van de Nacht van de Rechtsstaat in 2010, organiseren FORUM en Felix Meritis dit jaar opnieuw de Nacht in alle zalen van Felix Meritis, met lezingen, debatten en een Vrijdenkersruimte. Meer dan dertig sprekers gaan met elkaar in gesprek over de betekenis en inrichting van de rechtsstaat.

Datum: Vrijdag 25 november 2011
Tijd: 20.00 tot 02.00 uur
Locatie: alle zalen van Felix Meritis
Toegang: € 10,-

Bestel hier kaarten (bij online kaartverkoop en tickets bij Free Record Shop worden administratiekosten in rekening gebracht). Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de kassa van Felix Meritis.

Georganiseerd door FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken en Felix Meritis, Europees Centrum voor Kunst, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie > Online partner Felix Meritis: http://felix.mailotron.com/lt/t_go.php?i=331&e=ODE2MjA2&l=-http--www.felix.meritis.nl

DAG VAN DE VERONTWAARDIGING

Over de hele wereld worden mensen gemobiliseerd om de straat op te gaan. Bij de Ocuppy kan iedereen zijn eigen stem laten horen om samen een geheel te vormen. Hierdoor geïnspireerd komt ‘Hete Herfst’ aanstaande zondag, 20 november met de Dag van de Verontwaardiging op de Dam in Amsterdam. De Dag van de Verontwaardiging is geen normale manifestatie. Er is een spectaculair programma, veel kunst, en volop de gelegenheid om met andere bezoekers in gesprek te gaan en zelf acties uit te voeren. Iedereen die iets wil doen is welkom! Vanaf 14:00 zijn er sprekers, maar ook muziek, artiesten, kunstenaarsinitiatieven en podia voor spontane sprekers. Dit protestival mag je echt niet missen!

Bevestigde namen: Freek de Jonge, Def P, Vincent Bijlo, 100% Isis, Ome Ad komt met een kookeiland op de Dam. Pete Philly. De komende week zullen we steeds wat meer bekend maken via de site: www.heteherfst.nl.

"Hete herfst wil bestaande organisaties samenbrengen. Op de dag verwachten we onder andere de deelname van Milieudefensie, Abvakabo FNV, PvdA, SP, de Schoonmakersbond, Rekening Retour, Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Walk of Shame, Terug naar de Bossen en Plein der Beschaving. De volledige lijst aan ondersteunende organisaties staat op *tromroffel* www.heteherfst.nl!

Helpen met de organisatie? DEEL OP FACEBOOK en TWITTER (#heteherfst).

14 november 2011

Palestijnse Filmdag op 26 novemberDe Vrienden van Sabeel vertonen in samenwerking met het Louis Hartlooper Complex en Palestine Link de documentaire Budrus.

In deze film zien we de Palestijnse Ayed Morrar strijden voor het behoud van zijn dorp Budrus, dat dreigt te bezwijken onder de Israëlische Muur. Morrar verbindt Fatah- en Hamasleden en Israëli’s in hun vreedzame strijd. Zonder te zwelgen in ellende of de vrede te romantiseren, laat Budrus het succes zien van deze vredestichter in de Palestijnse gemeenschap.

De film kreeg een eervolle vermelding op het filmfestival van Berlijn.

Voorafgaand aan Budrus wordt een korte inleidende video vertoond waarin filmmaakster Julia Bacha vertelt over haar ervaringen rond het maken van deze film. Na afloop van de film is er gelegenheid tot nagesprek, eerst onder leiding van Ghada Zeidan, voorzitter van Palestine Link, en vervolgens informeel, onder het genot van een broodje, thee en koffie.

Datum: zaterdag 26 november
Locatie: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht, Zaal 2
Programma:
10.30 – 11.00 uur Inloop met koffie/thee in het Café
11.00 – 12.30 uur Vertoning BUDRUS in Zaal 2
12.30 – 13.00 uur Nagesprek in Zaal 2
13.00 – 14.00 uur Napraten en broodje met koffie/thee in het Café
Kosten: € 10,00

Reserveren vanaf 1 november. Online: www.hartlooper.nl of telefonisch: 030 2320450

Faith-based organisations and social exclusion in the NetherlandsIn september verscheen het rapport 'Faith-based organisations and social exclusion in the Netherlands' van het Verwey-Jonker Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksrapport bevat de resultaten van het Nederlandse deelonderzoek binnen het Europese project FACIT- 'Faith-based organisations and social exclusion in European cities'. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Europese Commissie en is uitgevoerd in zeven landen: België, Duitsland, Nederland, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het Nederlandse onderzoek gaat in op de rol van levensbeschouwelijk geïnspireerde initiatieven (met een christelijke, islamitische of joodse achtergrond) op landelijk niveau en in de steden Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. Er vonden interviews plaats met 84 organisaties.

Het rapport concludeert onder andere dat dienstverlenende organisaties en gemeenschappen met een levensbeschouwelijke achtergrond een aanvullende rol vervullen in het bestrijden van sociale uitsluiting in Nederland. Ze zetten zich in voor armoedebestrijding, opvang en re-integratie van kwetsbare burgers, bieden (informele) zorg, bevorderen ontmoeting en contact in buurten en stimuleren deelname aan de samenleving. En ze signaleren de gaten in de officiële vangnetten.

Meer informatie vindt u op de website van Kerk in Actie.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.

08 november 2011

Nieuws uit het Fort van de Democratie


  • De voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland, Leonard Geluk, bracht onlangs een werkbezoek aan het Fort van de Democratie. Jaarlijks bezoeken meer dan 2.000 studenten van ROC Midden Nederland, van diverse studierichtingen en niveaus, het Fort voor een interactief programma over burgerschap. Meer informatie.

  • I.s.m. de Vrede van Utrecht 1713-2013 staat de tentoonstellingstrailer de Vrede Express tot 7 januari 2012 in Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Jongeren vanaf 10 jaar “maken vrede” door democratie en burgerschap te onderzoeken. Meer informatie.

  • Tijdens de Open Dag in het Herinneringscentrum Fort De Bilt overhandigde René van der Velden namens het DELA Fonds een cheque van € 50.000 om de komende drie jaar groepsbezoeken te organiseren. Meer informatie.