23 november 2011

Nederland krijgt een mensenrechteninstituut


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarin het College voor de rechten van de mens wordt opgericht. Met de oprichting van dit College geeft Nederland uitvoering aan de in internationaal verband nagestreefde oprichting van een onafhankelijk instituut voor de rechten van de mens in elk land. De Commissie gelijke behandeling zal opgaan in het nieuw op te richten College voor de rechten van de mens. De huidige taken van de Commissie gelijke behandeling gaan ongewijzigd over naar het nieuwe instituut.

Nu het wetsvoorstel is aanvaard, kan de werving starten voor leden van de raad van advies en vervolgens voor de leden en medewerkers van het College. Naar verwachting zal het College voor de rechten van de mens in de tweede helft van 2012 zijn werkzaamheden starten.

Met dit onafhankelijke instituut ontstaat samenhang en een centraal aanspreekpunt voor Nederlandse en internationale organisaties die actief zijn op het terrein van mensenrechten. De nieuwe organisatie heeft tot doel de rechten van de mens, waaronder het recht op gelijke behandeling, in Nederland te beschermen en de naleving daarvan te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, door aanbevelingen te doen en door voorlichting te geven. De nieuwe organisatie krijgt ook de taak om te oordelen op basis van de gelijkebehandelingswetgeving. Deze taak is momenteel belegd bij de Commissie gelijke behandeling.

Nederland komt met dit besluit de toezegging aan de Verenigde Naties en de Raad van Europa na om een nationaal mensenrechteninstituut op te richten. Hierdoor komt Nederland in aanmerking voor de A-status (de hoogste status) op het gebied van mensenrechten.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Geen opmerkingen:

Een reactie posten